Okna drew­ni­ane – najczęś­ciej zadawane pytania

1. Z jakiego mate­ri­ału wykony­wane są Państwa okna?
Ofer­u­jemy okna z drewna sos­nowego, mer­anti, mod­rzew oraz dąb amerykański. Pozostałe inne gatunki drewna – na zapy­tanie. Zobacz też: Rodzaje drewna.
2. Jakie pro­file oki­enne maja Państwo w ofercie?
W swo­jej ofer­cie posi­adamy okna o grubości pro­fili tj. 68 mm, 78mm oraz 92 mm.
3. Jakie jest stan­dar­d­owe wyposaże­nie okien?
W zależności od wyboru pro­filu okna, sto­larka wyposażona jest odpowied­nio w szybę ter­moizo­la­cyjną o współczyn­niku 1,1; 0,7 oraz 0,5. Okna wyposażone są w oku­cia obwied­niowe firmy GU, pod­wójną uszczelkę, pod­nośnik skrzy­dła, blokadę błęd­nego położe­nia klamki. W oknach 2-​skrzydłowych zas­tosowana jest cen­tralna zasuwnica. Od strony zewnętrznej okna wyposażone są w para­pecie przyszy­bowy oraz szybę deszczową.
4. Czym charak­teryzuje się wykończe­nie sto­larki stan­dard, retro, soft-​line?
Te trzy pro­file różnią się od siebie zasad­niczo lis­tewką przyszy­bową. I tak w pro­filu stan­dard listwa przyszy­bowa jest prosta, klasy­czna, w pro­filu soft-​line lis­tewka jest przyokrą­glona. Co tyczy się pro­filu retro lis­tewka posi­ada charak­terysty­czny frez.
5. W co można dodatkowo wyposażyć okna?
Sto­larka oki­enna dodatkowo może być wyposażona:
  • W różnego rodzaju szprosy,
  • Szybę anty­wła­man­iową klasy P2 bądź P4
  • Oku­cia antywłamaniowe
  • Klamkę z przy­ciskiem oraz kluczykiem
6.Jaka jest stan­dar­d­owa paleta kolorów?
W stan­dar­d­owej pale­cie kolorów ofer­u­jemy Klien­tom 12 kolorów na drewnie mer­anti, 6 kolorów na dębie oraz 7 kolorów na drewnie sos­nowym. Okna mogą być również mal­owane na kolor z palety RAL – są to kolory za dodatkową dopłatą. Zobacz też: Wer­sje kolorysty­czne.
7. Ile kosz­tują okna?
Cena okien uza­leżniona jest od wymi­aru, podzi­ału oraz pro­filu. Zobacz też: Ceny okien.
8. Jakie pro­file okien są najczęś­ciej wybier­ane przez Klientów?
Najczęś­ciej wybier­anym pro­filem jest pro­fil 68 mm oraz 78 mm. Zobacz też: Pro­file okienne
9. Jakie są warunki gwarancji?
  • 60 miesięcy na kon­strukcję okna oraz praw­idłowe funkcjonowanie okuć i zespole­nie szyb w przy­padku mon­tażu doko­nanego przez Auto­ry­zowanego mon­tażystę, w tym 36 miesięcy na powłokę lakier­niczą z wyjątkeim sto­larki mal­owanej na kolor bezbar­wny, która to powłoka pozbaw­iona jest gwarancji;
  • 36 miesięcy na kon­strukcję okna, powłoki lakierowane oraz praw­idłowe funkcjonowanie okuć i zespole­nie szyb w przy­padku mon­tażu doko­nanego we włas­nym zakre­sie; oraz na sto­larkę wyko­naną z drewna iglastego o powierzch­ni­ach łąc­zonych na miniwczepy;
  • 12 miesięcy na powłokę lakier­niczą w wer­sji bez chroniącej listwy alu­min­iowej ele­mentu przyszy­bia oraz z drew­ni­aną osłoną szyny deszczowej
  • Zobacz też: Warunki gwarancji
10. Na czym polega bieżąca kon­serwacja i pielę­gnacja okien?
Kon­serwację przeprowadza się co 6 miesięcy (wiosną i jesienią) i polega ona na usunię­ciu drob­nych uszkodzeń, oczyszcze­niu z kurzu i tłuszczu powierzchni akry­lowej i naniesie­niu miękką gąbką lub szmatką bal­samu do drewna firmy SIKKENS (dostępny w siedz­i­bie sprzedawcy). Nieza­leżnie od tego, czy okna są pokryte farbą kryjącą czy lazurem, pod­wójny zestaw pielę­gna­cyjny daje im nowy blask i chroni dodatkowo przed odd­zi­ały­waniem atmos­fer­ycznym. Przy reg­u­larnym stosowa­niu zestawu pielę­gna­cyjnego przedłużają Państwo okresy międzyrenowa­cyjne i trwałość sto­larki oki­en­nej i drzwiowej. Do codzi­en­nego mycia powierzchni akry­lowych należy stosować wyłącznie neu­tralne środki czyszczące! Zobacz też: Pielę­gnacja sto­larki.