Oku­cia kryte

Zaletą okuć kry­tych jest to iż ele­menty zaw­iasów, które w oknach stan­dar­d­owych są widoczne, w oknach drew­ni­anych firmy Wik­tor­czyk wyposażonych w oku­cia kryte firmy GU nie są widoczne. Znika całkowicie prob­lem doboru koloru osłonek. Okno prezen­tuje się bardzo ele­gancko. Oku­cie to otwiera się do kąta prawie 100 stopni. Możli­wość wyposaże­nia w oku­cia anty­wła­man­iowe klasy WK2.

okno okucia

Fot. Niewidoczne zawiasy

okno okucia 2

Fot. Mech­a­nizm od wewnątrz

Wyposaże­nie dodatkowe