Okna drew­ni­ane zabytkowe

Infor­mu­jemy, że w przy­padku dora­bi­a­nia nowych okien drew­ni­anych do obiek­tów zabytkowych, dokład­nie odt­warzamy ist­niejące ele­menty zdo­bień tak, aby mogły one swoim wyglą­dem w pełni naw­iązy­wać do his­to­rycznego pier­wow­zoru. Okna drew­ni­ane zabytkowe zna­jdą Państwo zarówno w wer­sji trady­cyjnej o grubości 68 mm, jak również w wer­sji ener­gooszczęd­nej i pasywnej.

Okna drew­ni­ane zabytkowe sprawdzają się ide­al­nie nie tylko pod­czas roz­maitych prac kon­ser­wa­tors­kich. Tego typu pro­dukty poleca się również osobom, które marzą o posi­ada­niu domu styl­i­zowanego na daną epokę. Dostępne w naszej ofer­cie okna drew­ni­ane zabytkowe mogą Państwo nabyć we wszys­t­kich pro­dukowanych przez nas gruboś­ci­ach, tj.: 68 mm, w wer­sji ener­gooszczęd­nej 78 mm oraz w wer­sji pasy­wnej 92 mm. Zaj­mu­jemy się także pro­dukcją niety­powych pro­fili, cieszą­cych się dużą pop­u­larnoś­cią na rynku bel­gi­jskim i angielskim.

Wer­sje pro­fili zabytkowych:

  • z szyną drew­ni­aną Okna drewniane - profil zabytkowy 68mm

  • z dok­le­jką skrzydła

Wszys­tkie wer­sje dostępne są w trzech gruboś­ci­ach profilu.

Infor­mu­jemy, że w przy­padku dora­bi­a­nia nowych okien drew­ni­anych do obiek­tów zabytkowych, dokład­nie odt­warzamy ist­niejące ele­menty zdo­bień tak, aby mogły one swoim wyglą­dem w pełni naw­iązy­wać do his­to­rycznego pier­wow­zoru. Okna drew­ni­ane zabytkowe zna­jdą Państwo zarówno w wer­sji trady­cyjnej o grubości 68 mm, jak również w wer­sji ener­gooszczęd­nej i pasywnej.

W przy­padku wykony­wa­nia nowych okien do obiek­tów zabytkowych, dokład­nie odt­warzamy ist­niejące ele­menty zdo­bień tak, aby nowoczesne okno wyglą­dem w pełni naw­iązy­wało do his­to­rycznego pier­wow­zoru. Okna zdo­bione dostępne są w wer­sji o trady­cyjnej grubości 68 mm oraz w wer­sji ener­gooszczęd­nej i pasywnej.

Zobacz też:

Głow­iczki i niety­powe zdobienia

W galerii obok zaprezen­towal­iśmy gotowe pro­jekty głow­iczek, pochodzą­cych ze strony naszego part­nera: glow​iczki​.pl.

Jeśli żadne z gotowych rozwiązań nie usatys­fakcjonuje naszych klien­tów, ofer­u­jemy również zapro­jek­towanie indy­wid­u­al­nego rzeźbienia.

Na zamówie­nie wykonu­jemy dowolne zdo­bi­enia, rzeźbę w drewnie, aby pod­kreślić indy­wid­u­alny charak­ter realizacji.

Zobacz więcej głow­iczek na glow​iczki​.pl

Pro­file belgijskie

Wykonu­jemy także rzadziej spo­tykane okna, pop­u­larne w innych kra­jach, takie jak okna o pro­fi­lach pop­u­larnych w Bel­gii lub Anglii.

Wszys­t­kich Państwa zachę­camy również do wysyła­nia do nas zapy­tań ofer­towych. W razie jakichkol­wiek pytań służymy swoją radą i doświad­cze­niem. Nie posi­adamy na stronie cen­nika okien, ponieważ każde okno wyko­nane jest na zamówie­nie i na konkretny wymiar.

Zapraszamy!


Zobacz także: Szprosy w oknach drew­ni­anych
Okno - profil belgijski