Okna okrągłe

Jed­nym z najpop­u­larniejszych typów okien o niety­powych ksz­tał­tach są okna okrągłe. Ponieważ są trud­niejsze w wyko­na­niu niż okna o zwycza­jnym ksz­tał­cie, ich cena również jest wyższa, ale efekt koń­cowy i funkcjon­al­ność pomieszczenia rekom­pen­sują ponie­sione koszty. Okna roze­towe niewąt­pli­wie mają swój charak­ter i nie warto z nich pochop­nie rezyg­nować. Można mon­tować je w miejs­cach, gdzie brakuje miejsca na zwycza­jne okna – w łazienkach, na klatkach schodowych czy pod­daszach. Sprawdzą się zarówno w budown­ictwie nowoczes­nym, przyj­mu­jąc formę zbliżoną do bulaja okrę­towego, jak i trady­cyjnym, na przykład dworkowym.

W ofer­cie ABA Wik­tor­czyk zna­j­dują się różné rodzaje okien okrągłych. W zależności od wielkości okno okrągłe może być stałym szk­le­niem, oknem otwier­al­nym lub uchyl­nym lub oknem obro­towym. Serdecznie zapraszamy do zapoz­na­nia się z galerią, w której prezen­tu­jemy przykład­owe pro­jekty okien okrągłych wyko­nane przez naszą firmę. Na życze­nie Klienta możemy wykonać również okno w ksz­tał­cie owalnym.

Inne niety­powe kształty