Jak pow­stają nasze okna

Pro­file oki­enne wykony­wane są z wysok­iej jakości kan­tówki maho­niowej lub z kan­tówki świerkowej. Kan­tówka oki­enna kle­jona jest z trzech warstw lameli drew­ni­anych. Istot­nym ele­mentem przy doborze ele­men­tów drew­ni­anych, z których mają być wyko­nane okna, jest ich odpowied­nia wilgotność.

Zbyt suche lub zbyt mokre ele­menty mogą przy­czynić się do wypa­trzenia sto­larki w późniejszym okre­sie jej eksploat­acji lub nawet już w pro­ce­sie dal­szej obróbki mechanicznej.

Po wyko­na­niu pro­fili wewnętrznych okien drew­ni­anych z właś­ci­wie wyse­lekcjonowanej kan­tówki, oraz po wstęp­nym ich szli­fowa­niu, następuje ich skle­je­nie. Kole­jnym etapem jest wyko­nanie pro­fili zewnętrznych ram i skrzy­deł. Jest to niezmiernie istotny etap w całym pro­ce­sie pro­duk­cyjnym, wyma­ga­jący niezwykłej pre­cyzji i fachowości.

Przed mal­owaniem okna drew­ni­ane pod­dawane są obróbce szli­fier­skiej. Następ­nie wykonuje się impre­g­nację drewna poprzez mocze­nie ele­men­tów w pod­kładzie zaw­ier­a­ją­cym sub­stancje bakteriobójcze.

Kole­jną powłoką po pod­kładzie jest między­warstwa, która wypeł­nia pory w drewnie maho­niowym i przez to przy­czy­nia się do zwięk­szenia żywot­ności powłoki lakierniczej.

obrobka drewna 1

Ostat­nim etapem zabiegów lakier­niczych jest dwukrotne naniesie­nie powłoki naw­ierzch­niowej. Do mal­owa­nia sto­su­jemy wysok­iej klasy pro­dukty niemieck­iej firmy SIKKENS.

Ostat­nim etap obróbki stanowi składanie ele­men­tów ram i okien wraz z ich okuwaniem i szk­le­niem. Okna drew­ni­ane pro­dukowane przez firmę Wik­tor­czyk wyposażone są w stan­dard­zie w wysok­iej jakości oku­cia niemieck­iej firmy GU oraz w szyby dostar­czane przez kon­cern Saint Gobain.

Z uwagi na posi­adany przez nas znak CE cały pro­ces pro­dukcji i dostawy mate­ri­ałów podlega ścisłej kon­troli. Raz w roku odby­wają się w naszym zakładzie kon­t­role zewnętrznego audy­tora, sprawdza­jące poprawność dzi­ała­nia w naszej fir­mie sys­temu Zakład­owej Kon­troli Produkcji.

Zgod­nie z normą europe­jską PN: EN 143511 pro­dukty przez nas wyt­warzane podle­gają okre­sowemu sprawdze­niu w noty­fikowanym lab­o­ra­to­rium badaw­czym. Lab­o­ra­to­rium to sprawdza para­me­try tech­niczne każdego wyt­warzanego przez nas pro­duktu. Bada­niu podle­gają zatem okna 68mm, okna ener­gooszczędne, drzwi zewnętrzne oraz wewnętrzne.

Zobacz okna drew­ni­ane Wiktorczyk