Zabez­pieczenia antywłamaniowe

Zacząć wypada od dwóch krót­kich stwierdzeń:

1. Nie ist­nieją całkowicie anty­wła­man­iowe oku­cia!
2. Nie ist­nieją również całkowicie anty­wła­man­iowe okna!

W branży sto­larki otworowej po prostu nie ma możli­wości wypro­dukowa­nia okien, które gwaran­towałby całkow­itą anty­wła­man­iowość. Można jedynie mówić o oknach lub oku­ci­ach posi­ada­ją­cych mniejszą lub więk­szą odporność na włamanie.

Jak do tej pory, pod­sta­wowym doku­mentem odnoszą­cym się do zagad­nienia anty­wła­man­iowości okuć jest norma ENV 1627:2006, która ustala dla okien 6 klas odporności na wła­manie. Od niemieck­iego słowa „Wieder­stand­sklasse” (klasy odporności), przyjęło się także w Polsce mówić o tak zwanych klasach „WK”, np. WK 1, WK 2. Klasa 1, to najniższy poziom ochrony, klasa 6 to najwyższy poziom ochrony.

Klasy odporności

Klasa odporności na wła­manie odpowiada na pytanie jak długo okno stawi opór na próby nieuprawnionego otwar­cia z zewnątrz przy uży­ciu różnych zestawów narzędzi i dzi­ała­niu różnych sił.

Odporność na wła­manie jest właś­ci­woś­cią wynika­jącą z samej kon­strukcji okna, jak i z doboru odpowied­nich mate­ri­ałów do wyko­na­nia tej kon­strukcji. Kupu­jący, ale także sprzedawcy uży­wają potocznie określe­nia „okna anty­wła­man­iowe”. W zasadzie jest to zwrot niepoprawny i wprowadza­jący w błąd, bowiem okna w 100% anty­wła­man­iowe nie istnieją.

W zależności od doboru i rozmieszczenia okuć w oknie może ono posi­adać różnie kwal­i­fikowaną klasę odporności na wła­manie. Indeks WK wyz­nacza czas potrzebny na sfor­sowanie kon­strukcji okna. Na rynku najpop­u­larniejsze są trzy klasy rozwiązań:

  • WK1 – okno nie do sfor­sowa­nia wyłącznie przy uży­ciu siły mięśni (bez stosowa­nia narzędzi);
  • WK2 – okno, którego nie można pokonać przez 3 min­uty przy uży­ciu prostych narzędzi (wkrę­tak, kom­bin­erki, szczypce itp.);
  • WK3 – okno, które nie pod­daje się nawet met­alowemu łomowi przez co najm­niej 5 minut.

Decy­du­jąc się na wybór jed­nego z rodza­jów zabez­pieczeń anty­wła­man­iowych, musimy pamię­tać iż samo oku­cie nie wystar­czy. Ważnym ele­mentem w całej układance ele­men­tów anty­wła­man­iowych stanowi szyba anty­wła­man­iowa, klamka anty­wła­man­iowa na klucz lub z przyciskiem.

Kon­tak­tron

Decy­du­jąc się na okna z ele­men­tami utrud­ni­a­ją­cymi wła­manie, można również zas­tanowić się nad wyposaże­niem okien w kon­tak­trony. Kon­tak­tron to prosty i skuteczny czu­jnik otwar­cia okiendrzwi zewnętrznych, stanow­iący część sys­temu alar­mowego czy też sys­temu kon­troli dostępu. Ważné jest, że kon­tak­tron mon­towany w każdym oknie i drzwiach zabez­piecza budynek już na etapie próby dosta­nia się złodzieja do budynku w prze­ci­wieńst­wie do czu­jek ruchu rozmieszc­zonych wewnątrz budynku. Kon­tak­tron dzi­ała na zasadzie mag­nesu i rurki z zato­pi­onymi w niej obwodami.

kontaktron

Fot. Kon­tak­tron

Otwar­cie okna powoduje prz­er­wanie obwodu elek­tro­mag­ne­ty­cznego. Każdy kon­tak­tron podłąc­zony jest do cen­tralki alar­mowej. Wychodząc z domu nie uzbroimy alarmu, jeśli którekol­wiek okno nie jest zamknięte. Kon­tak­trony mon­tuje się na etapie pro­dukcji okien.

Podob­nym rozwiązaniem do kon­tak­tronu ale znacznie droższym jest kon­tak­tron zin­te­growany z oku­ciem obwied­niowym. Również dzi­ała na zasadzie obwodu elek­trycznego, z tą jed­nak różnicą, że wystar­czy niewielka manip­u­lacja w oku­ciu, czy klamce, by uru­chomić alarm. Jest to również sys­tem, który wymaga dokład­nego zamknię­cia okien przed uzbro­je­niem alarmu.

O ANTY­WŁA­MAN­IOWOŚCI MOŻEMY MÓWIĆ WYŁĄCZNIE WTEDY JEŚLI OPRÓCZ ZAS­TOSOWANYCH ZABEZ­PIECZEŃ OKNO POZOSTANIEPOZY­CJI ZAMKNIĘTEJ.