Okna łukowe

Okna łukowe wyróż­ni­ają się osobli­wym ksz­tałtem i niewąt­pli­wie mają swój niepow­tarzalny urok. Ich wyko­nanie jest bardzo pra­cochłonne i dość kosz­towne, jed­nak efekt koń­cowy cieszy oko ich posi­adacza każdego dnia. Okna o łukowatym ksz­tał­cie nadają pomieszcze­niu styl, szczegól­nie wtedy, gdy wyposażone są w gus­towne szprosy. Dzięki różnorod­nym ksz­tał­tom zapew­ni­anym przez architek­tów okna łukowe mogą stanowić ozdobę zarówno zabytkowych pałaców, jak i nowoczes­nych budynków.

Firma ABA Wik­tor­czyk ofer­uje okna łukowe w klasy­cznej wer­sji otwier­anej, jak również w wer­sji uchyl­nej (jeżeli strza­łka ugię­cia łuku jest więk­sza), która może zostać zamon­towana w połaci dachowej. Zapraszamy do naszej galerii, w której zna­j­dują się zdję­cia niek­tórych z naszych real­iza­cji. Na życze­nie Klienta jesteśmy w stanie podołać nawet najbardziej wyma­ga­ją­cym zlece­niom. Serdecznie zapraszamy do kon­taktu w celu ustal­e­nia szczegółów zamówienia.

Inne niety­powe kształty

Okna zabytkowe