W stan­dard­zie ofer­u­jemy Państwu sto­larkę oki­enną w drewnie sos­nowym lub meranti.

Drewno lite

Sosna

Ze względu na cenę i dostęp­ność najpop­u­larniejszy gatunek iglasty stosowany w pro­dukcji okien i drzwi drew­ni­anych. Uważana jest za jeden z najdłużej żyją­cych gatunków roślin na ziemi. Najlep­sze właś­ci­wości ma drewno pozyskane z drzew wieku 80120 lat. Charak­teryzu­jącego się gęs­toś­cią rzędu 450550 kg/​m3, co zapew­nia jej dobre właś­ci­wości zarówno na ściskanie, jak i rozciąganie.

Drewno sosny jest sto­sunkowo trwałe i wytrzy­małe, a jed­nocześnie sprężyste i łatwe w obróbce, doskonale izoluje ter­micznie. Duża zawartość żywicy powoduje, że jest odporne na szkodliwe dzi­ałanie wilgoci, jed­nak przy skra­jnie wyso­kich tem­per­at­u­rach może ona prze­dostać się przez powłokę malarską. Drewno ma jasną barwę, którą można skutecznie pokry­wać zarówno lakierami kryją­cymi, jak i lazurowymi.

Sosna

Majau

Drewno dla kone­serów. Perła w naszej pro­dukcji od roku 2008. Drewno liś­ci­aste twarde pochodzące głównie z wyspy Bor­neo, osiąga gęs­tość min­i­malną 580 kg/​m3 do 850 kg/​3 Stosowane jest głównie do pro­dukcji selekcjonowanej sto­larki oki­en­nej i drzwiowej w meblarst­wie, szkut­nictwie, budownictwie.

Jest to drewno bardzo odporne na dzi­ałanie wody i innych czyn­ników atmos­fer­ycznych bardzo cenione ze względu na piękny rysunek drewna i właś­ci­wości fizyczne.

Mer­anti

Drewno egzo­ty­czne, liś­ci­aste pochodzące z Indonezji, Malezji i z Fil­ipin. Spośród gatunków egzo­ty­cznych najczęś­ciej stosowany przez pro­du­cen­tów. Wys­tępuje w kilku odmi­anach, z czego najbardziej pop­u­larne są odmi­any biała i czer­wona. Gęs­tość drewna mer­anti zależy sil­nie od gatunku i osiąga wartości od 300 kg/​m3 do 800 kg/​m3. Warto dowiedzieć się, jaka jest gęs­tość drewna, bowiem wpływa ona na jego parametry.

Nasza firma ofer­uje gatunek, którego gęs­tość jest więk­sza od 450 kg/​m3. Ogól­nie drewno charak­teryzuje się wysoką odpornoś­cią na wilgoć, a więc i małym praw­dopodobieńst­wem pęknięć. Jest trwałe, oraz wytrzy­małe. Osiąga bardzo dobre para­me­try izo­la­cyjności cieplnej i akusty­cznej. Posi­ada sil­nie charak­terysty­czne rysy drewna, przez co bardzo efek­townie wygląda poma­lowane farbą trans­par­entną. Anal­iza pod­sta­wowych para­metrów fizyczno-​mechanicznych wskazuje, że drewno mer­anti wykazuje więk­szą odporność na wpływy atmos­fer­yczne niż sosna. Co ciekawe drewno dębowe niewiele mu ustępuje.

Mer­anti przewyższa swoimi para­me­trami tech­nicznymi drewno sos­nowe w takich zakre­sach użytkowych jak skurcz i pęcznie­nie o 39%, wytrzy­małość na zgi­nanie staty­czne o 41%, twar­dość prawie 40%. Odporność drewna gatunków egzo­ty­cznych na skurcz i pęcznie­nie wynika z ich budowy anatomicznej. Są to gatunki twardzielowe, których drewno charak­teryzuje się małą prze­siąk­li­woś­cią wody. Jego czerwono-​brązowy kolor nadaje wyrobom ele­gancji, a wnętrzu ciepłego klimatu.

Okna z mer­anti ucieszą wszys­t­kich, którzy poszukują piękna egzo­tyki w połącze­niu z wysoką jakoś­cią i trwałoś­cią wyrobów.

Meranti

Pozostałe rodzaje drewna