Oku­cia antywłamaniowe

Oku­cie WK1 – antywłamaniowe

W wer­sji WK1 wszys­tkie narożniki okna wyposażone są w ele­menty o pod­wyżs­zonej odporności na wła­manie z zaczepami stalowymi anty­wła­man­iowymi (4 pkt. bez­pieczeństwa) wszys­tkie oku­cia o pod­wyżs­zonej odporności na wła­manie posi­adają ryglowaną zamykaną klamkę, która zapo­b­iega umyśl­nemu prze­sunię­ciu oku­cia Hoppe Secustic.

Mocow­anie jest zakryte płytką antyprzewierce­niową dla klasy bez­pieczeństwa WK1 zale­cana jest klamka z kluczykiem. Za dodatkową dopłatą w opcji dopłaty szyby bez­pieczne i szyby antywłamaniowe.

Oku­cie WK2 – antywłamaniowe

Narożniki i zasuwnice zaopa­tr­zone w trzpi­e­nie grzy­bkowe ze stali nierdzewnej o pod­wyżs­zonym bez­pieczeńst­wie. Oku­cia w klasie WK2 muszą wzmac­niać wszys­tkie narożniki okna w dwóch punk­tach oraz środ­kowe punkty pro­filu skrzy­dła. wszys­tkie zaczepy stalowe anty­wła­man­iowe klasa WK2 ma od sied­miu do jede­nastu punk­tów bezpieczeństwa.

Wszys­tkie oku­cia o pod­wyżs­zonej odporności na wła­manie posi­adają ryglowaną zamykaną klamkę, która zapo­b­iega umyśl­nemu prze­sunię­ciu oku­cia Hoppe Secus­tic. Klamka z kluczykiem. Mocow­anie jest zakryte płytką antyprzewierce­niową szyby anty­wła­man­iowe klasy P4 brak mikrowenty­lacji stan­dar­d­owo cięższa praca klamki nie podlega rekla­macji z uwagi na ilość punk­tów bez­pieczeństwa antywłamaniowego

Oku­cie WK3 – anty­wła­man­iowe. W przyszłości w sprzedaży

Klasa zabez­pieczenia WK3 zakłada, że okno nie da się sfor­sować przy uży­ciu siły i łomu przez co najm­niej 5 minut. Aby to osiągnąć, trzeba stosować najlep­sze rygle i rozmieszczać je bardzo gęsto – we wszys­t­kich narożnikach po dwa lub w więk­szych oknach cztery i na każdym z boków pro­filu co najm­niej po dwa.

Okno klasy WK3 ma zatem min­i­mum 16 punk­tów bez­piecznych. W tej klasie rzadko sto­suje się proste oku­cia jed­nobol­cowe czy grzy­bkowe. Najczęś­ciej składają się z kilku rygli dzi­ała­ją­cych w skom­p­likowanych mech­a­niz­mach samoza­trza­skowych. Na rynku ist­nieje kilka­naś­cie autors­kich rozwiązań tego typu. Aby wzmoc­nić ochronę okna klasy WK3, warto również zas­tosować mech­a­nizm prze­ci­w­bieżnego zamknię­cia środ­kowego, składa­jący się z dwóch grzy­bkowych rolek ryglujących.

Rolki zakotwic­zone są po obu stronach zaczepu anty­wła­man­iowego, zamon­towanego na ościeżnicy i dzi­ałają na zasadzie siły prze­ci­w­stawnej – pod­czas próby pod­waże­nia jed­nej rolki, druga zaciska się w zaczepie z dokład­nie taką siłą, jaka dzi­ała na rolkę wyważaną.

kontaktron

Fot. Kon­tak­tron

zasuwnica z grzybkiem antywłamaniowym

Fot. zasuwnica z grzy­bkiem antywłamaniowym

zaczep antywłamaniowy ze stali

Fot. zaczep anty­wła­man­iowy ze stali

Kon­tak­tron

Decy­du­jąc się na okna z ele­men­tami utrud­ni­a­ją­cymi wła­manie, można również zas­tanowić się nad wyposaże­niem okien w kon­tak­trony. Kon­tak­tron to prosty i skuteczny czu­jnik otwar­cia okien i drzwi, stanow­iący część sys­temu alar­mowego czy też sys­temu kon­troli dostępu. Ważné jest, że kon­tak­tron mon­towany w każdym oknie i drzwiach zabez­piecza budynek już na etapie próby dosta­nia się złodzieja do budynku w prze­ci­wieńst­wie do czu­jek ruchu rozmieszc­zonych wewnątrz budynku. Kon­tak­tron dzi­ała na zasadzie mag­nesu i rurki z zato­pi­onymi w niej obwodami.

Czy­taj więcej