Drzwi har­monijka

Drzwi har­monijka (drzwi składane lub drzwi łamane) kojarzą się z mało trwałym typem drzwi, ponieważ najczęś­ciej wykony­wane są z tworzywa sztucznego. W naszej fir­mie staw­iamy na jakość, dlat­ego wszys­tkie mod­ele pro­duku­jemy z drewna. Dzięki temu wyglą­dają one o wiele atrak­cyjniej i mogą stanowić alter­natywę dla trady­cyjnych drzwi wewnętrznych.

Drzwi łamane cenione są ze względu na prak­ty­czność użytkowa­nia. Nie zaj­mują wiele miejsca, ponieważ nie mają skrzy­deł, które muszą być otwier­ane do wewnątrz pomieszczenia lub na kory­tarz. Co więcej, są łatwe w mon­tażu, a ich otwieranie i zamykanie jest bardzo ciche. Nieza­przeczalną zaletą jest także ich atrak­cyjna cena. Inne niety­powe rozwiązania

harmonijka

Fot. Drzwi balkonowe PATIO