60 lat tradycji - Okna i drzwi drewniane

Pro­du­cent okien drew­ni­anych i drzwi

O fir­mie ABA Wiktorczyk

His­to­ria firmy Wik­tor­czyk sięga 1957 roku, kiedy to Józef Wik­tor­czyk założył w Czarkowie warsz­tat sto­larski. Początkowa jego dzi­ałal­ność opier­ała się na pro­dukcji ele­men­tów wys­troju wnętrz oraz mebli.

Z cza­sem wyroby firmy Józefa Wik­tor­czyka zyskały ogromną pop­u­larność nie tylko w Pszczynie, ale także w bliższej i dal­szej okol­icy. Przez wszys­tkie te lata warsz­tat sto­larski sys­tem­aty­cznie i prężnie rozwi­jał się, aby z cza­sem stać się jed­nym z najlep­szych pro­du­cen­tów okien drew­ni­anych i drzwi.

Najwięk­szy rozk­wit dzi­ałal­ności nastąpił w lat­ach 90., kiedy to pro­fil dzi­ałal­ności firmy przek­sz­tał­cony został wyłącznie na pro­dukcję okien drew­ni­anychdrzwi drew­ni­anych. W niedługim cza­sie, dzięki wysok­iej jakości pro­duk­tów, firma Wik­tor­czyk stała się jed­nym z lid­erów wśród pro­du­cen­tów ele­men­tów sto­larki otworowej w połud­niowej Polsce.

Do dziś łączy w sobie nowoczes­ność z najlep­szymi cechami trady­cyjnego, rodzin­nego rzemiosła. Obec­nie firmę prowadzi żona Józefa Wik­tor­czyka Alicja oraz jego córki Bar­bara i Anna. Zarówno hale pro­duk­cyjne, jak i siedz­iba firmy mieszczą się nadal w Czarkowie.

Oferta

W naszy­m a­sorty­men­cie zna­j­dują się nowoczesne drzwi wewnętrzne i zewnętrzne, drew­ni­ane drzwi prze­suwne, drzwi na wymiar wyko­nane z wysoko­gatunkowych mate­ri­ałów oraz w opar­ciu o nieza­wodne tech­nolo­gie, a także okna balkonowe prze­suwne. Ofer­u­jemy również okna dębowe, okna łukowe i okrągłe, okna typu wole oko oraz okna ener­gooszczędneokna zabytkowe oraz drew­ni­ane okna wyko­nane na zamówienie.

Dzięki tak kom­plek­sowej ofer­cie każdy z pewnoś­cią zna­jdzie opty­malne rozwiązanie zarówno pod wzglę­dem este­ty­cznym, jak też tech­no­log­icznym. Jeżeli mają Państwo jakiekol­wiek pyta­nia związane z naszą ofertą, zachę­camy do kon­taktu.

Zobacz też: