Drzwi balkonowe przesuwne

Prze­suwne drzwi balkonowe to rozwiązanie, które zapewni doskon­ałe rozświ­etle­nie zarówno niewielkim, jak i dużym pomieszczeniom. W ofer­cie ABA Wik­tor­czyk zna­j­duje się kilka rodza­jów drew­ni­anych drzwi balkonowych – zapraszamy do zapoz­na­nia się z ich krótkimi charak­terystykami. Zachę­camy również do zaz­na­jomienia się z naszą ofertą drzwi har­monijkowych.

Drzwi balkonowe prze­suwne na niskim progu

Drzwi balkonowe prze­suwne na niskim progu typu Hebe Schiebe wyposażone są w progi, których wysokość nie przekracza 20 mm. Drzwi tego typu otwier­ają się zarówno na zewnątrz, jak i do wewnątrz.

okno przesuwne

Fot. Okno prze­suwne HS (Hebe Schiebe)

Zas­tosowanie niskiego progu zapew­nia płyn­niejsze prze­jś­cie między domem a ogro­dem czy balkonem, a tym samym zwięk­sze­nie walorów este­ty­cznych pomieszczenia. Niski próg jest łatwiejszy do poko­na­nia dla małych dzieci czy osób starszych. Zimą należy jed­nak pamię­tać o reg­u­larnym odśnieża­niu tarasu, gdyż nad­miar śniegu w pobliżu progu może prowadzić do jego przemarzania.

Drzwi balkonowe uchylno-​przesuwne

Drzwi balkonowe uchylno-​przesuwne, tak zwane PSK, są rozwiązaniem zapew­ni­a­ją­cym wysoką funkcjon­al­ność i wygodę. W naszej fir­mie zamówisz ich dwu-​, trzy– oraz czteroskrzy­dłową wersję.

drzwi balkonowe 3

Najważniejszą zaletą drzwi uchylno-​przesuwnych jest fakt, że żadne ze skrzy­deł nie jest otwier­ane do wewnątrz, dzięki czemu nie zabiera ani cen­tymetra przestrzeni mieszkalnej. Możli­wość uchyle­nia skrzy­dła pozwala na skuteczne wietrze­nie pomieszczenia. Warto dodać, że drzwi PSK dobrze kom­ponują się z innymi ele­men­tami i akce­so­ri­ami zna­j­du­ją­cymi się w pomieszcze­niu, nie zaburza­jąc spójności wys­troju wnętrza.

Cena drzwi balkonowych przesuwnych

Cena drzwi balkonowych zależy od ich rodzaju, liczby skrzy­deł oraz zas­tosowanego gatunku drewna. Firma ABA Wik­tor­czyk każde zlece­nie wyce­nia indy­wid­u­al­nie – jeśli jesteś zain­tere­sowany naszą ofertą, serdecznie zapraszamy do kontaktu.

Zobacz też:

Kat­a­log drzwi wewnętrznych

Każde drzwi w kat­a­logu wykonu­jemy także w wer­sji przesuwnej.