Drew­ni­ane drzwi zewnętrzne

Spec­jal­izu­jemy się w pro­dukcji drew­ni­anych drzwi zewnętrznych z litego drewna kle­jonego warst­wowo. W ofer­cie dostępne są drzwi o grubości 68 mm i 78 mm.

Drzwi drew­ni­ane w standardzie

W stan­dar­d­owej wer­sji pro­duku­jemy zewnętrzne drzwi z drewna mer­anti, sosny, dębu amerykańskiego oraz z mod­rzewia. Ist­nieje możli­wość wyko­na­nia drzwi z innego, dostęp­nego na rynku europe­jskim, drewna za dodatkową opłatą.

Drzwi z przeszkleniami

Każde drzwi zewnętrzne możemy wykonać w wer­sji z pięknymi przeszk­le­ni­ami wyko­nanymi ze szkła orna­men­towego, refleksyjnego bądź witrażowego. Do dys­pozy­cji Klien­tów udostęp­ni­amy kat­a­log przykład­owych drzwi z przeszk­le­ni­ami. Na życze­nie wykon­amy także przeszk­le­nia według pro­jektu Klienta.

Pod­sta­wowe parametry