Szprosy kon­struk­cyjne

Szprosy kon­struk­cyjne to najbardziej klasy­czna forma, licząca sobie tyle samo lat co sama his­to­ria okien. Mon­towane są w oknach drew­ni­anych, wzmac­ni­a­jąc ich kon­strukcję i wzbo­ga­ca­jąc wygląd klasy­cznych okien drew­ni­anych – w szczegól­ności gdy mon­towane są w budynkach zabytkowych lub nowoczes­nych domach mieszkalnych o trady­cyjnym charak­terze architektury.

Okna ze szprosami są odpowiedzią na potrzeby osób, które chcą mieć w swoim domu ele­menty deko­ra­cyjne, które jed­nocześnie będą też miały prak­ty­czne zas­tosowanie. Szprosy kon­struk­cyjne to ele­menty okien, które dzielą powierzch­nię szyby na mniejsze frag­menty. Dzięki temu okna zyskują nowoczesny i sty­lowy wygląd, a jed­nocześnie umożli­wiają zachowanie trady­cyjnych form i proporcji.

Zalety okien ze szprosami

W naszej ofer­cie dostępne są różné rodzaje szprosów kon­struk­cyjnych, nie tylko o prostym ksz­tał­cie, ale też o bardziej skom­p­likowanej budowie. Wybór odpowied­niego rodzaju szprosów może uzu­pełnić styl budynku lub nadać mu indy­wid­u­al­nego charakteru.

Nie tylko este­tyka jest ważna w przy­padku okien ze szprosami. Szprosy kon­struk­cyjne umożli­wiają również poprawę izo­lacji cieplnej i akusty­cznej pomieszczenia. Dzięki mniejszym powierzch­niom szyb ener­gia cieplna zostaje zatrzy­mana wewnątrz, co wpływa na niższe zuży­cie energii i koszty ogrze­wa­nia. Pon­adto, szprosy mają też wpływ na poprawę izo­lacji akusty­cznej okien. Dzięki mniejszej powierzchni szyby, dźwięki z zewnątrz są tłu­mione, co wpływa na poprawę jakości snu i odpoczynku.

Okna ze szprosami drew­ni­anymi są również bardziej trwałe i odporne na różnego rodzaju uszkodzenia mechan­iczne. Drewno jest w pełni nat­u­ral­nym i eko­log­icznym mate­ri­ałem, a jed­nocześnie charak­teryzuje się wysoką wytrzy­małoś­cią i odpornoś­cią na trudne warunki atmos­fer­yczne. Dodatkowo, drew­ni­ane szprosy są łatwe do utrzy­ma­nia w czys­tości i nie wyma­gają spec­jal­isty­cznych zabiegów pielęgnacyjnych.

W ofer­cie posi­adamy szprosy w dwóch sze­rokoś­ci­ach: 6 cm i 8 cm.

Zobacz też:

Szpros konstrukcyjny