Okna aluminiowo-​drewniane

W ofer­cie ABA Wik­tor­czyk zna­j­duje się sze­roki wybór okien aluminiowo-​drewnianych, które łączą w sobie cechy dwóch rodza­jów okien. Dzięki wyko­rzys­ta­niu alu­minium strona zewnętrzna okna jest wyjątkowo trwała i odporna na dzi­ałanie nieko­rzyst­nych warunków atmos­fer­ycznych. Tworzywo to stanowi także ide­alną ochronę dla drewna. Od strony pomieszczeń okna są zaś wykońc­zone jed­nym ze szla­chet­nych gatunków drewna – mer­anti, sos­nowym czy dębowym, w zależności od upodobań klienta – co stwarza duże możli­wości ksz­tał­towa­nia wnętrza domu.

Kon­strukcja okna aluminiowo-​drewnianego

Warto wiedzieć, że okno drewniano-​aluminiowe składa się z dwóch ram – drew­ni­anej od wewnątrz i alu­min­iowej od zewnątrz. Dzięki wyko­rzys­ta­niu takiej kon­strukcji możliwe jest zas­tosowanie grubych i ener­gooszczęd­nych wkładów szy­bowych, a co za tym idzie – polepsze­nie właś­ci­wości akusty­cznych i przenikalności ciepła całego zestawu. Okna aluminiowo-​drewniane są więc doskon­ałym wyborem dla wyma­ga­ją­cych Klien­tów, którzy cenią sobie zarówno piękny wygląd nat­u­ral­nego drewna, jak i wysokie para­me­try izo­lacji ter­micznej aluminium.

Ceny różnych wer­sji okien

Zobacz też: Wszys­tkie pro­file okienne