Szprosy wiedeńskie

Szprosy wiedeńskie pozwalają na uzyskanie podob­nego efektu wiz­ual­nego co szprosy kon­struk­cyjne, jed­nak różnią się od nich sposobem mon­tażu. Wewnątrz paki­etu szy­bowego umieszczany jest tak zwany „ślepy szpros”, do którego od strony zewnętrznej przyk­le­jane są drew­ni­ane lis­tewki ozdobne, opty­cznie dzieląc szybę na mniejsze pola.

Cena szprosów nakle­janych na szybę

W ofer­cie firmy ABA Wik­tor­czyk zna­j­dują się dwa rodzaje szprosów nakle­janych – szpros wiedeński STAN­DARD oraz szpros wiedeński RETRO. Cena szprosów nakle­janych na szybę zależy od ich rodzaju, rozmi­aru oraz gatunku drewna zas­tosowanego do ich wyko­na­nia – każde zlece­nie wyce­ni­ane jest indy­wid­u­al­nie. Jeśli chci­ałbyś złożyć zamówie­nie lub dowiedzieć się więcej o zale­tach szprosów nakle­janych i różni­cach pomiędzy poszczegól­nymi ich rodza­jami, serdecznie zapraszamy do kontaktu.

Zobacz też:

Szprosy