Okna obro­towe

Jedną z naj­ciekawszych alter­natyw dla okien otwier­anych w sposób klasy­czny są okna obro­towe. Okna tego typu są od wielu lat bardzo pop­u­larne w kra­jach skan­dy­naws­kich, ale obec­nie zyskują uznanie również pol­s­kich klien­tów. Okna obro­towe sprawdzają się w szczegól­ności w miejs­cach trudno­dostęp­nych i o ogranic­zonej powierzchni. Można je zas­tosować również w przy­padku dużych sze­rokości skrzy­deł. Do zalet okien obro­towych zal­iczyć można wysoką trwałość i funkcjon­al­ność, łat­wość mycia zarówno z wewnętrznej, jak i zewnętrznej strony, a także bardzo wysokie para­me­try szczelności.

ABA Wik­tor­czyk wykonuje okna obro­towe o różnych ksz­tał­tach – oprócz okien pros­tokąt­nych ofer­u­jemy także obra­cane okna okrągłe. Okno może być obra­cane zarówno w pio­nie, jak i poziomie.

Inne niety­powe rozwiązania

okno obrotowe

Fot. Okno obrotowe