Szprosy wewnątrzszy­bowe

Są to szprosy mon­towane przez pro­du­centa szyb zespolonych wewnątrz komory szy­bowej. Jest to w chwili obec­nej najrzadziej wybier­ana forma podzi­ału szyb. Szprosy międzyszy­bowe wykony­wane są w gruboś­ci­ach 8 mm, 18 mm, 26 mm i 45 mm. Szprosy te dostępne są w różnych wari­antach kolorysty­cznych oraz w wer­sji drewnopodobnej.

Ich pod­sta­wową zaletą jest to, iż nie wyma­gają kon­serwacji i nie stwarzają prob­lemów przy myciu, gdyż umieszc­zone są wewnątrz wkładu szy­bowego. Wadą takiego rozwiąza­nia jest nato­mi­ast to, iż widać że szprosy wyko­nane są z innego mate­ri­ału niż drewno. Poza tym nie można w trak­cie użytkowa­nia z nich zrezyg­nować, ponieważ wiąza­łoby się to z wymi­aną paki­etów szy­bowych, co jest kosztowne.

Zobacz też:

Szpros

Fot. Szpros międzyszybowy