Trwałość okien drewnianych

40 lat i dłużej. Takie są bardziej niż real­isty­czne oczeki­wa­nia co do trwałości dobrej jakości okien drew­ni­anych. Okna drew­ni­ane w prze­ci­wieńst­wie do okien wykony­wanych z innych mate­ri­ałów mają tą przewagę, iż zawsze mogą zostać naprawione.

Uszkodzenia drewna mogą zostać napraw­ione. Nawet poszczególne ele­menty ramy czy skrzy­dła mogą zostać wymienione. Nie trzeba od razu kupować nowego okna! Nad bezusterkowym dzi­ałaniem okna czuwa wysok­iej jakości markowe oku­cia niemiec­kich pro­du­cen­tów, których ele­menty są w każdej chwili do nabycia.

Istotne znacze­nie dla długiej żywot­ności okien ma zarówno jakość poszczegól­nych kom­po­nen­tów uży­tych do ich pro­dukcji i pro­fesjon­alne wykończe­nie sto­larki jak i późniejsza odpowiedzialna i kon­sek­wentna dbałość odbiorcy final­nego o produkt.

dziadek

Fot. Józef Wik­tor­czyk – (z archi­wum rodzinnego)

Więcej o fir­mie ABA Wiktorczyk