Stan­dar­d­owe szkło zespolone

Szyba zespolona jest szkłem składa­ją­cym się z jed­nej tafli szkła z warstwą ter­moizo­la­cyjną i drugiej, wyko­nanej ze szkła typu float.

Przestrzeń pomiędzy nimi wypełniona jest argonem. Szkło niskoemisyjne zwięk­sza tem­per­aturę szyby wewnętrznej, co powoduje, że nawet przy nis­kich tem­per­at­u­rach na zewnątrz, w pomieszcze­niu jest ciepło.

Zobacz też: Okna drew­ni­ane o grubości 68 mm

Stan­dar­d­owe szkło zespolone

szyba dwukomorowa

Najczęś­ciej stosowany zestaw szyb zespolonych dwuko­morowych składa się z trzech szyb 4 mm oraz dwóch ciepłych ramek dys­tan­sowych SWIS­S­PEACER 12 mm i 10 mm, z komorami międzyszy­bowymi wypełnionymi argonem. Współczyn­nik przenika­nia ciepła tego zespole­nia wynosi 0,8 W/​m2K i w stan­dard­zie sto­su­jemy takie zespole­nie w oknach THER­MO­LINE 78 mm.

W oknach THER­MO­LINE 90 mm w stan­dard­zie sto­su­jemy pakiet trzech szyb 4mm na dwóch ciepłych ramkach dys­tan­sowych SWIS­S­PEACER 16mm i 18mm, co daje współczyn­nik dla całego zespole­nia 0,6 W/​m2K.