Ele­menty wentylacji

Kluc­zową sprawą do uzyska­nia dobrego kli­matu w Twoim domu jest odpowied­nia wenty­lacja. Nawet najlep­szy sys­tem wenty­la­cyjny jest nic nie wart bez okien, które z nim współpracują.

Nasze okna wyposażone są w dwie uszczelki co zapew­nia odpowied­nią szczel­ność i dźwiękochłon­ność. Uszczelki wyko­nane są z mate­ri­ału odpornego na starze­nie, dzi­ałanie czyn­ników atmos­fer­ycznych i kon­takt z far­bami akry­lowymi. Dodatkowo w górnej części okna uszczelkę wycina się i to miejsce uzu­peł­ni­ane jest szc­zotką wenty­la­cyjną, która powoduje delikatny obieg powi­etrza w rowku oku­ciowym nawet przy zamknię­tym oknie.

szczotka wentylacyjna

Fot. Szc­zotka wentylacyjna

Uszczelka nie jest osadzana na kleju, w każdym momen­cie możemy ją wyjąć i wymienić jeśli zajdzie taka potrzeba.

Mikrouchył

Mikrouchył tzw. mikrowenty­lacja jest to rozszczel­nie­nie okna. Mikrowenty­lację uzysku­jemy dzięki spec­jal­nym ele­men­tom oku­cia, zamon­towanym na skrzy­dle i na ramie, wystar­czy przekrę­cić klamkę o 45° w górę od pozy­cji poziomej i pociągnąć górną krawędź skrzy­dła do siebie. W oknie z mikrowenty­lacją pomiędzy ościeżnicą a skrzy­dłem pow­stanie niewielka szczelina, przez którą zacznie napły­wać powi­etrze z zewnątrz.

Choć mikrowenty­lacja nie zastąpi właś­ci­wego wietrzenia (otworze­nie okna na całą sze­rokość), to warto pamię­tać iż jej uży­wanie pozwala uniknąć zaw­ilgoce­nia i osi­ada­nia pary wod­nej na szy­bach okien i ścianach mieszkań, szczegól­nie w budynkach, w których mamy do czynienia z niewłaś­ci­wym sys­te­mem wenty­lacji. Korzys­ta­jąc z mikrowenty­lacji należy jed­nak pamię­tać, że rozszczel­nione okno nie jest bez­piecznie zary­glowane i może stanowić pokusę dla włamywaczy. Przed wyjś­ciem z domu lep­iej więc okna zamknąć – zwłaszcza, gdy są one łatwo dostępne z zewnątrz, np. usy­tuowane na parterze.

Naw­iewniki powietrza

Oprócz uszczelki wenty­la­cyjnej i mikrouchyłu, które to ele­menty są stan­dar­d­owym ele­mentem wyposaże­nia naszych okien, można wyposażyć okna za dodatkową opłatą w naw­iewniki powietrza.

Naw­iewnik higros­terowany Aereco

Pole­camy naw­iewnik higros­terowany firmy Aereco, który samoczyn­nie dos­tosowuje natęże­nie przepływu powi­etrza w zależności od poziomu wilgo­t­ności w pomieszcze­niu. W wyniku spadku wilgo­t­ności powi­etrza w pomieszczenia naw­iewnik zamyka się.

Naw­iewnik otworzy się wów­czas gdy wzrośnie zawartość pary wod­nej w powi­etrzu czyli zwięk­szy się poziom wilgo­t­ności powi­etrza. Naw­iewniki mon­towane są w górnej części okna. Nawet przy szczel­nie zamknię­tych oknach naw­iewniki pozwalają doprowadzać świeże powi­etrze w sposób ciągły, w ilości zgod­nej z obow­iązu­ją­cymi przepisami.

elementy wentylacji 2

Fot. Naw­iewnik higrosterowany

Naw­i­etrzaki powi­etrza mają jed­nak oprócz wielu zalet, także manka­menty. Niestety nie można zapom­i­nać o niezbyt ład­nym efek­cie wiz­ual­nym zarówno we wnętrzu pomieszczenia jak i na zewnątrz. Ze względu na ubogą kolorystykę, nie da dopa­sować się naw­iewnika do koloru stolarki.