Zamki mag­ne­ty­czne w drzwiach wewnętrznych

Od kilku lat dostępne są na naszym rynku zamki mag­ne­ty­czne, i dzięki swym zale­tom zdoby­wają coraz więk­szą popularność.

Zalety zamków magnetycznych:

  1. DESIGN – zamki te posi­adają chowa­jący się przy otwartych drzwiach trzpień (tzw. „język”), a także niewidoczną od czoła ościeżnicy blachę zaczepową. Ma to wysokie walory este­ty­czne szczegól­nie w pro­dukowanych przez nas drzwiach bezprzyl­go­wych (bezfelcowych).
  2. FUNKCJON­AL­NOŚĆ – zamki te są zde­cy­dowanie cich­sze niż stan­dar­d­owe (mechan­iczne). Dzi­ałają one na zasadzie przy­cią­ga­nia się odmi­en­nych biegunów mag­nesu umieszc­zonego w zamku (skrzy­dle drzwiowym) i blasze zaczepowej (ościeżnicy). Moment zatrza­śniecia następuje w chwili domknię­cia się skrzy­dła do uszczelki drzwiowej unika­jąc, jak w przy­padku zamka mechan­icznego, met­al­icznego odgłosu uderzenia „języka” zamka o blachę zaczepową.
  3. JAKOŚĆ – stosowane przez nas zamki firmy LOB są jed­nymi z najlep­szych mech­a­nizmów tego typu dostęp­nymi na rynku oraz posi­adają stosowne atesty potwierdza­jące ich wysoką żywotność.

Zamek magnetyczny

Zobacz też: Zamki