Drew­ni­ane drzwi wewnętrzne – najczęś­ciej zadawane pytania

1. Jakie rozwiąza­nia tech­no­log­iczne mogą Państwo zapro­ponować swoim Klientom?
Drzwi wewnętrzne są wykony­wane w dwóch tech­nolo­giach: klasy­czne kasetonowe bądź nowoczesne gład­kie fornirowane. W zależności od potrzeb mogą być wyko­nane także w wer­sji prze­suwnej bądź składanej. Ofer­u­jemy również drzwi bezprzyl­gowe z zamkami mag­ne­ty­cznymi. W przy­padku dużych otworów do zabu­dowy drzwi mogą być wyko­nane z dostawkami bocznymi oraz z górnym naświetlem.
2. Mamy różné grubości murów, czy mur będzie w całości obudowany?
Tak, wykonu­jemy obu­dowę ościeżnicy na całą grubość muru. Ościeżnica jest reg­u­lowana dzięki temu jest możli­wość dopa­sowa­nia do grubości muru elimin­u­jąc tym samym niedoskon­ałość ościeży.
3. Czy jest możli­wość wyboru opasek wokół drzwi?
W swo­jej ofer­cie posi­adamy opaski proste, z listwą ozdobną, soczewki – półokrągłe – oraz kilka rodza­jów opasek zdo­bionych ( z głow­iczkami, stop­kami, list­wami ryglowanymi oraz z gzymsem)
4. Jaką gwarancją są objęte drzwi wewnętrzne?
W przy­padku auto­ry­zowanego mon­tażu gwarancja na drzwi wewnętrzne wynosi 24 miesiące, nato­mi­ast przy włas­nym mon­tażu 12 miesięcy.
5. Mamy od Państwa sto­larkę oki­enną oraz drzwiową zewnętrzną, czy jesteśmy w stanie uzyskać taki sam kolor w przy­padku drzwi wewnętrznych?
Tak, sto­larka drzwiowa wewnętrzna może być poma­lowana tymi samymi far­bami co sto­larka oki­enna oraz drzwiowa zewnętrzna.
6. W jakiej cenie można u Państwa zakupić drzwi?
Cena drzwi uza­leżniona jest od wybranego mod­elu oraz od wymi­aru drzwiowych. Kalku­lacje sporządzane są indy­wid­u­al­nie wg przesłanego zestawienia.
7. Czy są w stanie Państwo również wykonać drzwi wg dostar­c­zonego zdjęcia?
Jeżeli tech­no­log­icznie nie ma żad­nych prze­ci­wwskazań to możemy również wykonać drzwi wg włas­nego pro­jektu. Wów­czas prosimy o dostar­cze­nie wzoru drzwi, którym są Państwo zain­tere­sowani i na tej pod­stawie jesteśmy w stanie określić możli­wości pro­duk­cyjne wyko­na­nia drzwi. W naszej pro­dukcji nie sto­su­jmy wymi­arów typowych – wszys­tkie drzwi wykony­wane są na indy­wid­u­alne zamówienie.
8. Jakie rozwiązanie sto­sują Państwo do drzwi łazienkowych.
Drzwi łazienkowe mogą być wyposażone w tuleje wenty­la­cyjne (drew­ni­ane lub met­alowe) bądź też w pod­cię­cie skrzy­dła. Dodatkowo drzwi takie posi­adają zamek i klamkę WC.
9. Czy mogą Państwo wykonać same skrzy­dło drzwiowe do ist­niejącej ościeżnicy?
Pro­duku­jemy tylko i wyłącznie kom­pletne drzwi wraz z ościeżnicą. Nie wykonu­jemy samych skrzy­deł drzwiowych, gdyż felce i zaw­iasy nowego skrzy­dła nie będą pasować do ist­niejącej ościeżnicy (zarówno drew­ni­anej jak i stalowej).
10. Jaki rodzaj szyb może być zas­tosowany w drzwiach wewnętrznych?
Najczęś­ciej stosowanym rozwiązaniem są szyby bez­pieczne (jest to kle­jonka dwóch szyb o grubości 3 mm). Ist­nieje również możli­wość wyposaże­nia drzwi w szyby orna­men­towe jak również witraże.

Zobacz także: Okna drew­ni­ane – pytania