Drew­ni­ane drzwi zewnętrzne – najczęś­ciej zadawane pytania

1. Z jakiego mate­ri­ału wykony­wane są Państwa drzwi?
Naszym Klien­tom ofer­u­jemy drzwi wyko­nane z drewna sos­nowego, mahoń mer­anti oraz dąb amerykański. Pozostałe inne gatunki drewna – na zapytanie.
2. Jakie pro­file drzwiowe mają Państwo w ofercie?
W swo­jej ofer­cie posi­adamy drzwi o grubości pro­fili 68 mm, 78mm.
3. Jakie jest stan­dar­d­owe wyposaże­nie drzwi?
Drzwi wyposażone są w zamek list­wowy z dwoma wkład­kami paten­towym klasy „C”, bolce ryglu­jące oraz zaw­iasy puszkowe reg­u­lowane w trzech płaszczyz­nach. W przy­padku przeszk­le­nia zas­tosowana jest szyba anty­wła­man­iowa klasy P4 przeźroczysta. Do wyboru Klient ma klamkę/​klamkę lub klamkę/​gałkę. Drzwi posi­adają próg z termo przekładką.
4. W którą stronę powinny się otwierać drzwi?
Drzwi mogą otwierać się do wewnątrz lub na zewnątrz budynku. W przy­padku domów pry­wat­nych drzwi najczęś­ciej otwier­ają się do środka, w przy­padku budynków użyteczności pub­licznej drzwi powinny otwierać się na zewnątrz.
5. W co można dodatkowo wyposażyć drzwi?
Sto­larka drzwiowa dodatkowo może być wyposażona w blokadę anty­wyważe­niową od strony zaw­iasów, elek­troza­czep, pochwyt, kontaktron.
6. Jaka jest stan­dar­d­owa paleta kolorów?
W stan­dar­d­owej pale­cie kolorów ofer­u­jemy Klien­tom 12 kolorów na drewnie maho­niowym oraz 7 kolorów na drewnie sos­nowym. Drzwi mogą być również mal­owane na kolor z palety RAL – są to kolory za dodatkową dopłatą.
7. Ile kosz­tują drzwi?
Cena drzwi uza­leżniona jest od wymi­aru oraz mod­elu drzwi
8. Czy drzwi mogą być wyposażone w boczną dostawkę?
Tak, drzwi mogą wyć wyko­nane w wer­sji 2-​skrzydłowej oraz z dostawką (stałą lub ruchomą).
9. Czy ofer­owane drzwi są drzwiami antywłamaniowymi?
Drzwi drew­ni­ane trak­towane jako całość nie są drzwiami anty­wła­man­iowymi. Mamy atesty anty­wła­man­iowości na poszczególne ele­menty skład­owe drzwi tj. szyba, zamek, klamka, rozeta, wkładki.
10. Jakie są warunki gwarancji?
  • 36 miesięcy na kon­strukcję drzwi i powłokę lakier­niczą w przy­padku auto­ry­zowanego mon­tażu w obiek­cie z wylewkami;
  • 12 miesięcy w przy­padku mon­tażu włas­nego lub mon­tażu auto­ry­zowanego bez wylewek, przy czym gwarancją nie jest objęta kon­strukcja drzwi;
  • 12 miesięcy na sto­larkę drzwiową olejowaną;
  • 12 miesięcy na ele­menty okuć i zaw­iasy do drzwi;
11. Czy ist­nieje możli­wość wyko­na­nia drzwi wg indy­wid­u­al­nego, swo­jego projektu?
Każde zamówie­nie tak­tu­jemy jako indy­wid­u­alne, nie mamy wymi­arów typowych. Klient oczy­wiś­cie może dostar­czyć nam swój model drzwi – jeżeli nie ma przeszkód pro­duk­cyjnych to jak najbardziej jesteśmy skłonni go wykonać. Jesteśmy otwarci na propozy­cje naszych klientów.

Zobacz także: Okna drew­ni­ane – pytania