Drzwi z drewna litego

Do pro­dukcji drew­ni­anych drzwi zewnętrznych wyko­rzys­tu­jemy wyłącznie ele­menty litego drewna, kle­jonego warst­wowo. Kasetony drzwiowe nato­mi­ast wykony­wane są z płyt wielowarst­wowych. Współczyn­nik przenika­nia ciepła takiego ele­mentu w stan­dard­zie wynosi 1,16 W/​m2k.

Drzwi z drewna litego wykonu­jemy w grubości 68 mm i 78 mm. W drzwiach o grubości 68 mm kan­tówka kle­jona jest z trzech warstw, nato­mi­ast w drzwiach zewnętrznych o grubości 78 mm kan­tówka kle­jona jest z czterech warstw lameli.

W wer­sji stan­dar­d­owej pro­ponu­jemy Państwu wyko­nanie drzwi w drewnie mer­anti, sos­nowym i mod­rzewiowym. Pozostałe gatunki dostępne są na zapytanie.