Cena drzwi zewnętrznych

Mimo iż w wer­sji pod­sta­wowej sto­larka pro­dukowana przez ABA Wik­tor­czyk posi­ada bardzo bogate wyposaże­nie, z reguły Klienci dokonują wielu zmian i decy­dują się na zakup dodatkowych ele­men­tów wpły­wa­ją­cych na cenę ostateczną.

Najis­tot­niejszymi ele­men­tami decy­du­ją­cymi o ostate­cznej cenie drzwi zewnętrznych są:

Przykład­owe mod­ele drzwi

Cena dla Ciebie! Zapytaj!

Dane kontaktowe

ABA Wiktorczyk Sp. z o.o.
43-211 Czarków, ul. Boczna 5
tel. /fax +48 32 448 45 12
tel. kom.: 0 509 339 743
e-mail: biuro@wiktorczyk.com.pl
POLOGNE

Dowóz Livraison dans toute l'Europe

Wycena

Wycenę najlepiej wykonać na pod­stawie Zestaw­ienia sto­larki z pro­jektu budowlanego lub doko­nanego we włas­nym zakre­sie pomiaru.

Wyślij pro­jekt do wyceny

Czas real­iza­cji

Każde zamówie­nie jest trak­towane indy­wid­u­al­nie, ter­min real­iza­cji jest każ­do­ra­zowo określany przy zamówieniu.