Gwarancja

Dla drzwi drewnianych

  • 36 miesięcy na kon­strukcję drzwi i powłokę lakier­niczą w przy­padku auto­ry­zowanego mon­tażu w obiek­cie z wylewkami;
  • 12 miesięcy w przy­padku mon­tażu włas­nego lub mon­tażu auto­ry­zowanego bez wylewek, przy czym gwarancją nie jest objęta kon­strukcja drzwi;
  • 12 miesięcy na ele­menty okuć i zaw­iasy do drzwi;

  • Wzór Karty Gwarancyjnej

Ser­wis pogwarancyjny

Dla okien drewnianych

  • 60 miesięcy na kon­strukcję okna oraz praw­idłowe funkcjonowanie okuć i zespole­nie szyb w przy­padku mon­tażu doko­nanego przez Auto­ry­zowanego mon­tażystę, w tym 36 miesięcy na powłokę lakier­niczą z wyjątkiem sto­larki mal­owanej na kolor bezbar­wny, która to powłoka pozbaw­iona jest gwarancji;
  • 36 miesięcy na kon­strukcję okna, powłoki lakierowane oraz praw­idłowe funkcjonowanie okuć i zespole­nie szyb w przy­padku mon­tażu doko­nanego we włas­nym zakre­sie; oraz na sto­larkę wyko­naną z drewna iglastego o powierzch­ni­ach łąc­zonych na miniwczepy;
  • 12 miesięcy na powłokę lakier­niczą w wer­sji bez chroniącej listwy alu­min­iowej ele­mentu przyszy­bia oraz z drew­ni­aną osłoną szyny deszczowej