Renowacja drew­ni­anych okien i drzwi

Renowacja drew­ni­anych okien i drzwi to niezbędny ele­ment pielę­gna­cyjny, który przedłuża ich trwałość. Każdy mate­riał z biegiem czasu ulega zniszcze­niu w wyniku dzi­ała­nia promieniowa­nia słonecznego, deszczu i innych opadów atmos­fer­ycznych. Nieko­rzystne warunki pogodowe prowadzą do łuszczenia się farby i prz­er­wa­nia ciągłości warstw impre­g­na­cyjnych, co skutkuje zaw­ilgoce­niem drewna i utratą jego pier­wot­nych właś­ci­wości izolacyjnych.

W ramach prac renowa­cyjnych należy sprawdzić oku­cia, uszczelki, skrzy­dła i szyby oki­enne. Następ­nie można prze­jść do zabez­pieczenia drewna spec­jal­nymi powłokami. Powłoki malarskie pokry­wa­jące drew­ni­ane okna i drzwi należy w reg­u­larnych odstę­pach czasu pod­dawać zabiegowi renowacji. Dłu­gość tych odstępów zależy od stanu obiektu oraz od czyn­ników atmos­fer­ycznych odd­zi­ału­ją­cych na powłokę.

Czym zabez­pieczyć drewno okienne?

Ramę oki­enną należy zabez­pieczyć odpowied­nim impreg­natem do drewna, który będzie chronił surowiec przed czyn­nikami zewnętrznymi. Jako drugą warstwę dobrze jest nałożyć lazur, służący jako ele­ment deko­ra­cyjny. Preparaty te chronią drewno przed utrzymy­waniem się na jego powierzchni wody. W przy­padku potrzeby odświeże­nia koloru drewna można wyko­rzys­tać bejcę, jed­nakże należy pamię­tać o wykończe­niu powierzchni lakierem lub ole­jem do drewna. Innym rozwiązaniem jest zas­tosowanie lakier­obe­jcy, która łączy w sobie dzi­ałanie bejcy i powłok ochronnych.

W zależności od stanu drewna, zale­camy renowację powłok kryją­cych co 45 lat, zaś powłok lazu­ru­ją­cych co 23 lata. Do tego celu służą poniżej wymienione, przy­jazne dla środowiska wodor­oz­cieńczalne lub roz­puszczal­nikowe, wysok­iej jakości pro­dukty malarskie firmy Sikkens.

Powłoki malarskie służące do renowacji okien i drzwi drewnianych

Wyko­nanie zabiegu renowacji jest bardzo proste, wystar­czy tylko postępować z poniższym schematem:

  1. Należy oczyś­cić starą powłokę i lekko ją oszli­fować. Do szli­fowa­nia można wyko­rzys­tać papier ścierny (ziar­nistość 200220) lub flanelę ścierną (Scotch– Brite).
  2. Na oszli­fowaną i odpy­loną powierzch­nię należy nanieść powłokę pro­duktu firmy Sikkens w wybranym rodzaju i kolorze.

Zapraszamy do kon­taktu! Chęt­nie pod­powiemy, jak dbać o swoje drzwi i okna drewniane.

Ser­wis pogwarancyjny