Reg­u­lacja okien

Jesteś­cie Państwo użytkown­ikami okien z oku­ci­ami uchylno-​rozwieralnymi najwyższej jakości firmy Gretsch-​Unitas.

Każde okno, podob­nie jak każdy ele­ment wyposaże­nia budynku, podlega nor­mal­nemu zuży­ciu. Łat­wość obsługi i funkcjonowa­nia oku­cia oki­en­nego, jak również jego żywot­ność zależy w istotny sposób od przeprowad­zonych zabiegów pielęgnacyjno-​konserwacyjnych. Dlat­ego też zale­camy Państwu przy­na­jm­niej raz w roku przeprowadze­nie następu­ją­cych czyn­ności konserwacyjnych:

  • ruchome części i miejsca ryglowa­nia nas­marować i sprawdzić działanie
  • dokrę­cić śruby mocu­jące klamkę (rozetkę ostrożnie zwolnić).

Reg­u­lacja skrzydła

W razie potrzeby pro­du­cent okna pode­jmie się reg­u­lacji skrzy­dła. Zale­camy pod­pisanie umowy na kon­serwację. W przy­padku wys­tępowa­nia zakłóceń uniemożli­wia­ją­cych sprawne funkcjonowanie oku­cia należy zwró­cić się do specjalisty.

Regulacja okien

Ustaw­ie­nie docisku skrzydła

Regulacja okien

Boczne ustaw­ie­nie skrzy­dła – rozwórka

Regulacja okien

Pod­niesie­nie skrzy­dła, ustaw­ie­nie docisku. Boczne ustaw­ie­nie skrzy­dła – zaw­ias narożnikowy

Regulacja okien

Reg­u­lacja docisku skrzydła

Regulacja okien

Opcja: Stop­niowany uchył. W pozy­cji uchyl­nej skrzy­dła, lekkie dociąg­nię­cie skrzy­dła w stronę ramy i prze­sunię­cie klamki w dół powoduje ustal­e­nie skrzy­dła w wybranej pozy­cji uchyle­nia: 1, 2 lub 3.

Na rys. pokazano mech­a­nizm zamon­towany w pozy­cji bocznej. Możliwy jest również mon­taż w pozy­cji górnej.