Pielę­gnacja okien drewnianych

Dla zapewnienia dłu­gotr­wałej wysok­iej jakości nowych okien należy je reg­u­larnie czyś­cić i pielęg­nować za pomocą zestawu pielę­gna­cyjnego. Przedłuża się w ten sposób okresy międzyrenowa­cyjne okien. Do czyszczenia ele­men­tów budowlanych należy stosować jedynie spec­jalny środek czyszczący marki Sikkens. Środki agresy­wne, jak roz­puszczal­niki i środki do szorowa­nia, mogą uszkodzić powierzch­nię czyszc­zonych ele­men­tów i w związku z tym nie należy ich stosować.

Pielęgnacja drewna

Spec­jalny środek czyszczący należy nanieść na szmatkę i usunąć zanieczyszczenia.

Pielęgnacja drewna

Następ­nie za pomocą szmatki nanieść dynam­icznie i równomiernie mleczko pielę­gna­cyjne – nie wcierać i nie polerować

Pielęgnacja drewna

Okna drew­ni­ane są odświeżone i odporne na wpływ czyn­ników atmosferycznych.

Mikropęknię­cia, rysy i niewielkie uszkodzenia pow­stają bardzo łatwo np. przez uderzenia gradu. Woda wnika w te mikropęknię­cia, co może doprowadzić do pow­sta­nia sinizny. Aby temu zapo­biec, należy wypełnić ubytki szy­bkoschną­cym mleczkiem pielę­gna­cyjnym – pro­dukt przy­jazny dla środowiska.

Kro­pelki wody spły­wają po powierzchni pokry­tej mleczkiem, nie wnika­jąc w struk­turę drewna. Spec­jalny środek czyszczący skutecznie usuwa zanieczyszczenia, wnika­jąc głęboko w pory drewna. Pro­dukt schnie szy­bko i jest wodorozcieńczalny.

Nieza­leżnie od tego czy okna zostały pokryte farbą kryjącą, czy lazu­ru­jącą, zestaw ten odświeża kolor i nadaje nowy blask.

Pielęgnacja drewna

Bez stosowa­nia mleczka pielę­gna­cyjnego: Poprzez mikropęknię­cia woda wnika do drewna i powoduje siniznę

Pielęgnacja drewna

Przy zas­tosowa­niu mleczka pielę­gna­cyjnego mikropęknię­cia zostają zamknięte. Woda nie może wniknąć do drewna

Pielęgnacja drewna

Zestaw pielę­gna­cyjny: Spec­jalny środek czyszczący i mleczko pielęgnacyjne