Praw­idłowy mon­taż okien

Praw­idłowy mon­taż okien w znaczą­cym stop­niu wpływa na ich wyda­jność oraz żywotność.

Prag­niemy by byli Państwo przez długie lata zad­owoleni z okien Wik­tor­czyk, dlat­ego prosimy o przestrze­ganie poniższych wskazówek.

Jak praw­idłowo zamon­tować okna?

Wskazówki dla inwestorów

Wilgoć budowlana musi mieć możli­wość odparowa­nia (niebez­pieczeństwo pow­sta­nia uszkodzeń lakieru).

  • Pod­czas prac budowlanych prowad­zonych w okre­sie zimowym należy jed­nocześnie ogrze­wać i wietrzyć pomieszczenia budowlane.
  • Dobrze przewi­etrzać pomieszczenia pod­czas prac tynkars­kich i malarskich.
  • Niezwłocznie wietrzyć, gdy pow­stają skro­pliny pary wod­nej na wewnętrznych stronach okien.
  • Wietrze­nie należy przeprowadzać okre­sowo – nie zostaw­iać uchy­lonych okien na stałe.

Wskazówki dla właś­ci­cieli i najemców

Do czyszczenia ele­men­tów budowlanych należy stosować jedynie neu­tralne środki czyszczące lub spec­jalny środek czyszczący firmy Sikkens.

Środki agresy­wne, jak roz­puszczal­niki i środki do szorowa­nia, mogą uszkodzić powierzch­nię czyszc­zonych ele­men­tów i w związku z tym nie należy ich stosować.

Zobacz jak zad­bać o okna i drzwi

Wskazówki dla producentów

  • Powierzch­nie drew­ni­ane należy przed ich mon­tażem osłonić taśmą kle­jącą, aby ochronić je przed zabrud­zonym tynkiem.
  • Do okle­ja­nia należy stosować jedynie takie taśmy kle­jące, które są tol­er­an­cyjne wobec wodor­oz­cieńczal­nych lakierów akrylowych.

Taśmy TESA 4438 lub TESA 4838 nie powodują pod­czas odry­wa­nia uszkodzeń powierzchni lakieru. Zas­trzega się przy tym zmi­any właś­ci­wości taśm kle­ją­cych doko­nane przez pro­du­centa. Taśmy TESA należy usunąć w prze­ciągu dwóch tygodni po ich nałożeniu.