Czym charakteryzują się drzwi wewnętrzne płycinowe?

miesiąc temu

Drzwi wewnętrzne pełnią kilka ważnych funkcji. Nie tylko zapew­ni­ają domown­ikom poczu­cie pry­wat­ności, ale również w dużym stop­niu wpły­wają na este­tykę pomieszczeń. Dlat­ego ich wybór nie może być przy­pad­kowy – warto zwró­cić uwagę między innymi na to, w jaki sposób zostały wyko­nane. Dowiedz się, czym są drzwi pły­ci­nowe, jakie mają właś­ci­wości i czy warto się na nie zdecydować.

Czym są drzwi płycinowe?

Drzwi pły­ci­nowe, nazy­wane też ramowymi, to rozwiązanie cieszące się od wielu lat znaczną pop­u­larnoś­cią. Ich kon­strukcja składa się z:

  • rami­aka – do jego pro­dukcji wyko­rzys­tuje się zazwyczaj drewno sos­nowe, dębowe lub meranti,
  • wypełnienia – czyli płycin drew­ni­anych lub przeszkleń.

Inaczej niż w przy­padku drzwi pły­towych, drzwi pły­ci­nowe nie posi­adają zewnętrznych jed­no­li­tych płyt, dlat­ego też ramiak wraz z wypełnie­niem pozostają cały czas widoczne. Całości kon­strukcji dopeł­nia reg­u­lowana ościeżnica, którą można z łat­woś­cią dopa­sować do grubości ściany. Dlaczego warto zde­cy­dować się na takie rozwiązanie?

Uni­w­er­salna estetyka

Drew­ni­ane drzwi pły­ci­nowe są bardzo cenione przede wszys­tkim ze względu na swoją ciekawą este­tykę. Ramiak oraz wypełnienia w nich mogą przy­bierać różné formy – jako firma z wielo­let­nim doświad­cze­niem w pro­dukcji drzwi jesteśmy w stanie zaofer­ować rozwiąza­nia odpowied­nie do właś­ci­wie każdego stylu architek­tury wnętrz, od trady­cyjnych wzorów do nowoczes­nego minimalizmu.

Wysoka wytrzy­małość

W pro­dukcji rami­aków drzwi pły­ci­nowych wyko­rzys­tuje się drewno kle­jone warst­wowo. Dzięki temu odz­naczają się one bardzo dużą wytrzy­małoś­cią na uszkodzenia mechan­iczne czy odksz­tałce­nia, do których może dojść np. w wyniku przy­pad­kowego uderzenia.

Świetna izo­lacja wnętrza

Drewno to mate­riał odz­nacza­jący się również bardzo korzyst­nymi para­me­trami izo­la­cyjnymi, zarówno jeśli chodzi o przenikanie ciepła, jak i dźwięków. Drew­ni­ane drzwi pły­ci­nowe to świetny wybór do syp­i­alni, biur oraz innych pomieszczeń, w których chcemy zapewnić sobie wysoki poziom pry­wat­ności oraz komfortu.

Odporność na czyn­niki zewnętrzne

Wewnętrzne drzwi pły­ci­nowe są pokry­wane wysok­iej jakości far­bami. Dzięki temu zyskują wysoką wielo­let­nią odporność na nieko­rzystne czyn­niki zewnętrzne, np. wysoki poziom wilgoci czy zanieczyszczenia. Mogą być bez żad­nych prze­ci­wskazań stosowane w łazienkach, kuch­ni­ach, a nawet pomieszczeni­ach gospo­dar­czych. Dodatkowo powłoki korzyst­nie wpły­wają na este­tykę drzwi i spraw­iają, że utrzy­manie ich w czys­tości jest wyjątkowo łatwe.

Czy warto zde­cy­dować się na drzwi płycinowe?

Pod­sumowu­jąc – drzwi pły­ci­nowe to rozwiązanie posi­ada­jące liczne atuty, począwszy od bardzo dobrych para­metrów tech­nicznych, takich jak wysoki poziom izo­la­cyjności ter­micznej oraz wysoka wytrzy­małość i trwałość, kończąc na przy­jem­nej dla oka este­tyce. Nic dzi­wnego zatem, że cieszą się one niesłab­nącą od lat pop­u­larnoś­cią. Myślisz o zakupie drzwi do swo­jego domu, mieszka­nia czy biura? Skon­tak­tuj się z nami – odpowiemy na wszelkie pytanie oraz wąt­pli­wości i pomożemy wybrać rozwiązanie odpowiada­jące Twoim potrzebom.