Okna przesuwne typu HS. Charakterystyka

2 miesiące temu

Do niedawna we wszys­t­kich domach, które miały wyjś­cie na taras albo ogród stosowano okna balkonowe rozwierno-​uchylne. W nowoczes­nym budown­ictwie coraz częś­ciej wyko­rzys­tuje się jed­nak okna podnoszono-​przesuwne. Dużą pop­u­larnoś­cią cieszy się obec­nie innowa­cyjny sys­tem HS, dzięki któremu drzwi tara­sowe czy balkonowe można szy­bko i bez najm­niejszych prob­lemów otworzyć poprzez lekkie uniesie­nie ich i prze­sunię­cie. W czyn­ność tę nie trzeba wkładać siły. Otwieranie dużych okien jeszcze nigdy nie było tak proste. Sys­tem podnoszono-​przesuwny zapew­nia domown­ikom najwyższy kom­fort użytkowa­nia, a wyjś­cie na taras czy ogród prezen­tuje się niezwykle estetycznie.

Czym charak­teryzuje się sys­tem HS?

Sys­tem HS to nowoczesny i dopra­cow­any sys­tem otwiera­nia drzwi balkonowych. Jego nazwa pochodzi z języka niemieck­iego. Hebe-​Schiebe to w dosłownym tłu­macze­niu „pod­nosić i prze­suwać”. Okna balkonowe prze­suwne HS składają się z równoległych wzglę­dem siebie skrzy­deł. Najczęś­ciej wys­tępują w wer­sji dwuskrzy­dłowej, ale są również dostępne w więk­szych wari­antach składa­ją­cych się z trzech, czterech, a nawet sześ­ciu skrzy­deł. W wer­sji pod­sta­wowej (dwuskrzy­dłowej) jedno skrzy­dło jest stałe a drugie prze­suwne. W podłodze umieszc­zona jest niewidoczna szyna. Otwier­a­jąc tego typu okno, skrzy­dło prze­suwne prze­suwa się lekko po szynie, zachodząc na nieprze­suwalne skrzydło.

Otwieranie nie wymaga uży­cia siły, gdyż skrzy­dło prze­suwne porusza się bardzo płyn­nie, dzięki zas­tosowa­niu spec­jal­nych rolek. Próg takich okien balkonowych jest niski i dyskret­nie ukryty w podłodze, co powoduje, że całe okno jest bardziej trans­par­entne (jego kon­strukcja jest zmin­i­mal­i­zowana). Tego typu próg umożli­wia też swo­bodne i bez­pieczne wychodze­nie z domu, ponieważ nie ma ryzyka potknię­cia się o niego. Dzięki takiemu rozwiąza­niu okna mogą być więk­sze niż w przy­padku stan­dar­d­owych drzwi rozwierno-​uchylnych, zapew­ni­a­jąc wnętr­zom jeszcze lep­sze doświetlenie.

Okna HS są doskon­ałą propozy­cją dla nowoczes­nego budown­ictwa. Oprócz wyso­kich walorów este­ty­cznych zapew­ni­ają one bowiem wnętr­zom doskon­ałą izo­lację ter­miczną i akusty­czną. Pomieszczenia są więc efek­ty­wnie chro­nione przed niepożą­daną ucieczką cen­nego ciepła oraz nad­miernym hałasem z zewnątrz, a domown­icy mogą cieszyć się wielkimi przeszk­le­ni­ami, dzięki którym wnętrza ich domu otwier­ają się na otacza­jący go krajobraz.

Zalety drew­ni­anych okien prze­suwnych HS

Okna balkonowe HS to doskon­ała propozy­cja dla osób cenią­cych sobie wysoką este­tykę wnętrz oraz wygodę użytkowa­nia, a także lubią­cych dużą ilość nat­u­ral­nego światła dzi­en­nego w pomieszczeni­ach. Najwięk­szymi zale­tami tego typu okien są:

 • wysoki kom­fort użytkowania,
 • łatwe otwieranie niewyma­ga­jące uży­cia siły,
 • drzwi otwier­ają się płyn­nie i cicho,
 • este­ty­czny, dyskret­nie ukryty w podłodze niski próg,
 • bez­pieczne wchodze­nie i wychodze­nie z domu,
 • więk­sza ilość światła dzi­en­nego w pomieszczeniach,
 • pod­kreśle­nie nowoczes­nego stylu architektonicznego,
 • otwar­cie wnętrz domu na otacza­jący je krajobraz,
 • doskon­ała izo­la­cyjność cieplna i akustyczna,
 • otwarte skrzy­dło okna balkonowego nie zaj­muje miejsca w pomieszczeniu,
 • opty­cznie pow­ięk­szają wnętrze,
 • ich kon­strukcja jest solidna.