Od czego zależy cena drzwi drewnianych?

2 miesiące temu

Rozpię­tość cenowa różnych mod­eli drew­ni­anych drzwi wewnętrznych jest spora. Sto­jąc przed pod­ję­ciem decyzji o zakupie odpowied­nich drzwi do swo­jego domu, wielu klien­tów czuje się zde­zori­en­towanych, gdyż nie wie, z czego wynikają tak duże różnice w cenie. Jeżeli zas­tanaw­iasz się, dlaczego jedne drzwi drew­ni­ane są droższe od drugich, koniecznie przeczy­taj nasz dzisiejszy wpis. Dowiesz się z niego, jakie czyn­niki wpły­wają na ostate­czną cenę wewnętrznych drzwi drew­ni­anych i dlaczego nie warto na nich oszczędzać.

Dlaczego warto zde­cy­dować się na wewnętrzne drzwi drewniane?

Na rynku dostęp­nych jest wiele mod­eli drzwi wewnętrznych, które różnią się od siebie wzor­nictwem oraz mate­ri­ałem, z jakiego są wyko­nane. Wybór odpowied­nich drzwi nie jest łatwą decyzją, gdyż jest to ele­ment wykończenia domu, który ma służyć domown­ikom przez wiele lat, a więc powinien być jak najlep­szej jakości. Pod­ję­cia tej ważnej decyzji nie ułatwia bogata oferta drzwi różnych pro­du­cen­tów. Wybier­a­jąc drzwi do swo­jego domu, warto zwró­cić uwagę na kilka istot­nych czynników:

  • wygląd drzwi – powinny pasować do aranżacji wnętrz,
  • wymi­ary drzwi – przed ich zaku­pem powinno się dokład­nie wymierzyć przewidziany na drzwi otwór w ścianie oraz grubość murów,
  • kierunek otwiera­nia drzwi – drzwi mogą być lewe albo prawe, wybieraj zawsze takie mod­ele, które są dopa­sowane do układu mieszka­nia oraz Two­jej wygody,
  • zaw­iasy i klamka – powinny być do siebie dopa­sowane kolorystycznie,
  • mate­riał, z jakiego są wyko­nane – do wyboru masz np. drzwi z drewna, z płyt drewnopochod­nych typu MDF czy HDF albo szkła hartowanego.

Wybór mate­ri­ału jest bardzo ważny, gdyż wpływa on nie tylko na ich wygląd, ale także na właś­ci­wości użytkowe. Drzwi drew­ni­ane są zazwyczaj droższe od drzwi z płyt drewnopochod­nych, ale ich zakup to opła­calna inwest­y­cja na długie lata, z której z pewnoś­cią będziesz zad­owolony. Takie drzwi są bowiem trwałe, odporne na dzi­ałanie wielu czyn­ników zewnętrznych, wytrzy­małe, a ich prezencja jest nien­aganna. Dodają ele­gancji i szla­chet­ności każdemu pomieszcze­niu, a ich wielką zaletą jest również uni­w­er­sal­ność, gdyż pasują do więk­szości aranżacji wnętrz.

Co ma wpływ na ostate­czną cenę wewnętrznych drzwi drewnianych?

Cena drzwi drew­ni­anych uza­leżniona jest od wielu czyn­ników. Jed­nym z najważniejszych jest typ kon­strukcji wybranych drzwi. Do wyboru masz drzwi bezprzyl­gowe (zaw­iasy ukryte są w futrynie, dzięki czemu są całkowicie niewidoczne po zamknię­ciu drzwi, a krawędź ich skrzy­dła ide­al­nie licuje się z fra­mugą) albo przyl­gowe. Drzwi bezprzyl­gowe są droższe, ponieważ tech­nolo­gia ich pro­dukcji jest bardziej zaawan­sowana, co pociąga za sobą wyższe koszty (np. zaw­iasy w nich stosowane są droższe od klasy­cznych wyko­rzysty­wanych w drzwiach przylgowych).

Koszt drzwi drew­ni­anych jest także uza­leżniony od ich wymi­arów, budowy (mod­elu) oraz ewen­tu­al­nych dodatków, które pod­noszą ich cenę (np.: deko­ra­cyjne przeszk­le­nia, rzeź­bi­enia albo witraże). Drzwi, których skrzy­dła, ościeżnice i opaski są zro­bione z drewna litego są droższe od mod­eli wypro­dukowanych z płyty okleinowanej drewnem, jed­nak są od nich znacznie solid­niejsze i trwalsze.

Wpływ na cenę ma również rodzaj zas­tosowanej ościeżnicy. Tańsze są ościeżnice stałe, jed­nak dużo wygod­niejsze i bardziej uni­w­er­salne są nieco droższe ościeżnice reg­u­lowane, które można ide­al­nie dopa­sować do grubości muru. Kole­jnym czyn­nikiem wpły­wa­ją­cym na cenę drzwi drew­ni­anych jest gatunek zas­tosowanego do ich pro­dukcji drewna. Drzwi wyko­nane z dębu będą droższe od sosnowych.