Gdzie montuje się drzwi przylgowe z ościeżnicą regulowaną?

2 miesiące temu

Drzwi stanowią istotny ele­ment wyposaże­nia każdego domu, mieszka­nia, biura i innych rodza­jów lokali. Ich zadaniem jest odd­zielanie przestrzeni, ograniczanie strat energii cieplnej oraz oczy­wiś­cie zapewnie­nie odpowied­niego poziomu pry­wat­ności wszys­tkim domown­ikom i użytkown­ikom nieru­chomości. Na rynku zna­jdziemy szereg rozwiązań z kat­e­gorii drzwi oraz ościeżnic – w tym drzwi przyl­gowe oraz ościeżnice reg­u­lowane. Gdzie się je stosuje?

Czym są drzwi przylgowe?

Drzwi przyl­gowe, jak sama nazwa wskazuje to drzwi posi­ada­jące przylgę, czyli niewielkie wcię­cie na ich krawędzi­ach bocznych oraz krawędzi górnej. Dzięki przyldze drzwi po zamknię­ciu zachodzą do pewnego stop­nia na ościeżnicę. Przylga w tej pozy­cji zasła­nia zamek, a także uszczel­nia drzwi. Z drugiej strony dzięki jej obec­ności drzwi nie wchodzą w obręb ościeżnicy, wyraźnie wys­tają poza jej powierzch­nię. Drzwi przyl­gowe to rozwiązanie stosowane od dziesię­ci­oleci, na stałe już wpisane w architek­turę – ich prze­ci­wieńst­wem są nowocześniejsze i zdoby­wa­jące coraz więk­szą pop­u­larność drzwi bezprzylgowe.

Czym są ościeżnice regulowane?

Ościeżnica reg­u­lowana podob­nie jak ościeżnica stała mon­towana jest w otworze drzwiowym w ścianie, a jej zadaniem jest trzy­manie drzwi. Tym, co ją wyróż­nia, to możli­wość ścisłego dopa­sowa­nia jej do grubości ściany – jej ele­menty mogą być w pewnym niewielkim zakre­sie wysuwane. Ościeżnice można nawet łączyć ze sobą, uzysku­jąc w ten sposób ele­ment nada­jący się do mon­tażu w nawet bardzo grubych murach. Zarówno drzwi przyl­gowe, jak i ościeżnice reg­u­lowane zna­jdziemy w ofer­cie firmy Wik­tor­czyk, spec­jal­izu­jącej się w pro­dukcji sto­larki drzwiowej i okiennej.

Zas­tosowanie drzwi przyl­go­wych z ościeżnicą regulowaną

Drzwi przyl­gowe na ościeżnicy reg­u­lowanej to rozwiązanie, które może znaleźć zas­tosowanie w wielu lokalach – przede wszys­tkim wszędzie tam, gdzie ściany nie trzy­mają wymi­arów, a więc nie mieszczą się w stan­dar­d­owych 610 cm grubości. Ościeżnice reg­u­lowane mogą być również wyko­rzysty­wane do zamaskowa­nia starych fra­mug, jeśli ich usunię­cie ma wiązać się z dodatkowymi trud­noś­ci­ami. Drzwi przyl­gowe ze względu na swoją trady­cyjną urodę stosowane są z kolei we wszelkiego rodzaju wnętrzach – poko­jach, łazienkach czy kuch­ni­ach – które utrzy­mane są w klasy­cznej este­tyce. Szczegól­nie dobrze będą prezen­tować się we wnętrzach sto­sunkowo małych, gdy ze względu na wyraźné odd­zie­le­nie od powierzchni ościeżnicy wydają się lekkie, nie domin­ują przestrzeni dookoła.