Wydarzenia (zajawki artykułów)

Kiedy warto zdecydować się na zakup okien na zamówienie? - En savoir plus

Okna na zamówie­nie są robione według indy­wid­u­al­nego pro­jektu dostar­c­zonego przez inwest­ora. Mogą mieć dowolny wymiar oraz ksz­tałt. Dużą pop­u­larnoś­cią cieszą się okna drew­ni­ane oraz drewniano-​aluminiowe na zamówie­nie, które wyróż­ni­ają się dużą trwałoś­cią i wysoką este­tyką. Taka sto­larka oki­enna dodaje każdemu budynkowi unika­towego charak­teru, pod­kreśla­jąc jego oryginalność.

Kiedy warto zdecydować się na zakup okien na zamówienie? - En savoir plus

Okna drewniane – domowe SPA - En savoir plus

Określe­nie SPA wzięło się od nazwy bel­gi­jskiej miejs­cowości, która już od cza­sów starożyt­nych słynęła ze swoich wód ter­mal­nych. Wyko­rzysty­wano je w celach leczniczych, dlat­ego założono tam uzdrowisko. Dzisiejsze SPA ma znacznie szer­sze znacze­nie. Są to różnorodne zabiegi pielę­gna­cyjne na ciało, które popraw­iają samopoczu­cie oraz kondy­cję skóry. Mogą być one wykony­wane w spec­jal­isty­cznych gabi­ne­tach albo w domowym zaciszu. Aby jed­nak móc cieszyć się ich prozdrowotną mocą we włas­nym domu, należy zad­bać o odpowied­nie wykończe­nie i wyposaże­nie łazienki, w której będą przeprowadzane. Nowoczesne drew­ni­ane okna są doskon­ałym ele­mentem domowego SPA. Dzięki nim każda wiz­yta w nim będzie relak­su­jąca i przyjemna.

Okna drewniane – domowe SPA - En savoir plus

Zalety okien aluminiowo-​drewnianych - En savoir plus

Jeżeli szukasz okien do swo­jego domu, na pewno zależy Ci na tym, żeby były szczelne, este­ty­czne, wytrzy­małe i zapew­ni­ały odpowied­nią izo­lację zarówno ter­miczną, jak i akusty­czną. Doskon­ałą propozy­cją dla wyma­ga­ją­cych inwest­orów są nowoczesne okna aluminiowo-​drewniane. Połącze­nie tych dwóch mate­ri­ałów w kon­strukcji okien przynosi rewela­cyjne rezul­taty. Takie okna dają gwarancję, że cenne ciepło nie ucieknie z wnętrz domu, a nad­mierny hałas z zewnątrz nie będzie przeszkadzał domown­ikom w ich codzi­en­nym funkcjonowa­niu. Są trwałe i odporne na dzi­ałanie zmi­en­nych warunków pogodowych, a przy tym prezen­tują się bardzo ele­gancko, doda­jąc wnętr­zom domu uroku.

Zalety okien aluminiowo-​drewnianych - En savoir plus

Jak okna zabytkowe mogą być równocześnie energooszczędne? - En savoir plus

Wykony­wanie rep­lik zabytkowych okien drew­ni­anych to konieczność, gdy trzeba wyre­mon­tować stary budynek. W takim wypadku nowa sto­larka oki­enna musi być taka sama jak jej his­to­ryczny pier­wowzór. Okna zabytkowe są jed­nak coraz częś­ciej wykony­wane na spec­jalne zamówienia osób, które marzą o domach styl­i­zowanych na dawne epoki. Zarówno w pier­wszym, jak i drugim przy­padku niezwykle ważna jest najwyższa jakość nowych okien oraz ich para­me­try. Powinny mieć one wysokie właś­ci­wości ter­moizo­la­cyjne. Dzięki temu budynek będzie mógł speł­niać nowe normy energooszczędności.

Jak okna zabytkowe mogą być równocześnie energooszczędne? - En savoir plus

Czy okna drewniane są eko? - En savoir plus

Ekolo­gia to w ostat­nich lat­ach bardzo ważny temat. Pogłębi­a­jący się kryzys kli­maty­czny oraz ogromne ilości odpadów pro­dukowanych przez ludzi na całym świecie odbi­jają się negaty­wnie na kondy­cji naszej plan­ety. Z tego względu coraz więcej ludzi chce swoim codzi­en­nym funkcjonowaniem oraz pode­j­mowanymi każdego dnia wyb­o­rami kon­sumenckimi przy­czy­niać się do ochrony naszego delikat­nego ekosys­temu. Odpowiedzialny człowiek powinien zdawać sobie sprawę z tego, że jego dzi­ała­nia i decyzje mają bezpośredni wpływ na stan środowiska naturalnego.

Czy okna drewniane są eko? - En savoir plus

Kiedy wybrać okna obrotowe? - En savoir plus

Wybier­a­jąc okna do domu, inwest­orzy najczęś­ciej decy­dują się na zakup okien w stan­dar­d­owych ksz­tał­tach. Więk­szość pro­jek­tów architek­ton­icznych wymaga bowiem zas­tosowa­nia klasy­cznych pros­tokąt­nych okien o różnych wymi­arach. W niek­tórych przy­pad­kach warto jed­nak rozważyć mon­taż niety­powych okien drew­ni­anych, takich jak np. okna obro­towe. Tego typu okna od lat cieszą się dużą pop­u­larnoś­cią w kra­jach skan­dy­naws­kich, a od niedawna ich zalety zaczęły być doce­ni­ane również przez pol­s­kich pro­jek­tan­tów, którzy coraz chęt­niej po nie się­gają. Z tego wpisu dowiesz się, kiedy warto postawić na okna obro­towe i czym się one charakteryzują.

Kiedy wybrać okna obrotowe? - En savoir plus

Jak wygląda montaż drzwi zewnętrznych? - En savoir plus

Bez praw­idłowo przeprowad­zonego mon­tażu drzwi zewnętrzne nie będą speł­niać wszys­t­kich przyp­isanych im funkcji. Zatrud­ni­a­jąc fachową ekipę mamy pewność, że drzwi wejś­ciowe zostaną dobrze osad­zone. Nie oznacza to jed­nak, iż samodzielny mon­taż nie może być skuteczny. W dzisiejszym wpisie wyjaś­ni­amy, jak krok po kroku pre­cyzyjnie zamon­tować drzwi zewnętrzne.

Jak wygląda montaż drzwi zewnętrznych? - En savoir plus

Z czym wiąże się wymiana okien w domu? - En savoir plus

W więk­szości przy­pad­ków wymi­ana okien w domu podyk­towana jest dąże­niem do uzyska­nia lep­szej izo­lacji ter­micznej i akusty­cznej oraz wzglę­dami este­ty­cznymi. Współczesne tech­nolo­gie pozwalają na pro­dukcję niezwykle szczel­nych i prak­ty­cznych okien nowej gen­er­acji, którymi zastępuje się z reguły pod­wójne drew­ni­ane okna stosowane w budown­ictwie kilka­dziesiąt lat temu. Pro­ces ten wiąże się z poniesie­niem kosztów zakupu okien i ich mon­tażu oraz z pod­ję­ciem szeregu decyzji związanych z orga­ni­za­cją przed­sięwz­ię­cia. Z czym konkret­nie musimy się liczyć, planu­jąc i real­izu­jąc wymi­anę okien w domu?

Z czym wiąże się wymiana okien w domu? - En savoir plus

Czym jest nawiewnik okienny i jak działa? - En savoir plus

Naw­iewnik oki­enny, nazy­wany też naw­i­etrznikiem, to dodatkowy ele­ment sys­temu wenty­la­cyjnego okna. Ma postać niewielkiego otworu zabez­piec­zonego spec­jalną osłoną. Niek­tóre mod­ele okien wyposaża się w wywi­etrzniki już w trak­cie pro­dukcji, nato­mi­ast do tych okien, które ich nie posi­adają, można je dokupić i zamon­tować w ościeżnicy. Naw­iewniki nadają się do okien wyko­nanych z różnego rodzaju mate­ri­ałów, w tym z drewna, PCV czy aluminium.

Czym jest nawiewnik okienny i jak działa? - En savoir plus

Paginacja