Kolorystyka sto­larki drew­ni­anej ABA Wiktorczyk

Ofer­u­jemy sto­larkę wykony­waną na zamówie­nie z trzech rodza­jów drewna, do wyboru:

  • Sosna
  • Dąb
  • Mod­rzew
  • Mer­anti

Drewno te, oprócz właś­ci­wości fizy­cznych różni się od siebie także wyglą­dem, w szczegól­ności usłojeniem.

Różnice najlepiej widoczne są w przy­padku drewna ole­jowanego nat­u­ral­nym bezbar­wnym olejem.

Kolorystyka – Drewno olejowane

Każdy z tych rodza­jów drewna ofer­u­jemy w stan­dar­d­owej kolorystyce, którą prezen­tu­jemy poniżej:

Kolorystyka – Sosna

Kolorystyka – Dąb

Kolorystyka – Meranti

Skon­tak­tuj się z nami

Przed­staw­iamy najczęś­ciej wybier­ane kolory oraz ich ori­en­ta­cyjny wygląd na próbkach różnych gatunków drewna. Ostate­czny wygląd sto­larki zależy od:

  1. Rodzaju drewna (barwa, usłojenie)
  2. Typu powłoki lakierniczej:
  • lazu­ru­jąca (przezierna)
  • kryjąca (nie widać usłojenia)
  • ole­jowana (przezierna, głęboko penetrująca)

Na życze­nie klienta sto­larkę możemy poma­lować także w dowol­nym kolorze z palety RAL.