Ciepła ramka

Ciepła ramka dys­tan­sowa SWIS­SPACER ogranicza prob­lem mostka ter­micznego na krawędzi szyby. Dzięki zrównoważonej tem­per­aturze na całej powierzchni szyby prak­ty­cznie wye­lim­i­nowany jest prob­lem kon­den­sacji pary wod­nej na obrzeżu szyby.

Właś­ci­wości termiczne

Mate­riał Prze­wodze­nie ciepła (W/​m2K)
Alu­minium 200
Stal nierdzewna 15
SGG SWIS­SPACER 0,19

Ciepła ramka SWIS­SPACER dzięki swo­jej ele­ganck­iej, matowej powierzchni i kilku wariantom kolorysty­cznym z pewnoś­cią poprawi este­tykę okna.

Zalety ciepłej ramki:

  • Izo­lacja cieplna
    • pod­wyżs­zona wartość współczyn­nika przenika­nia ciepła Uw okien o ok. 10 % zgod­nie z PN-​EN ISO 10077,
    • brak mostka ter­micznego na krawędzi­ach szyb zespolonych,
    • wyższy ter­miczny kom­fort w pobliżu okien.
  • Oszczęd­ność kosztów energii ogrze­wa­nia nawet do 5%, w zależności od poziomu izolacji.
  • Mniejsze ryzyko wys­tąpi­enia kon­den­sacji pary wod­nej na powierzchni szyby, dzięki pod­wyższe­niu tem­per­atury na krawędzi przeszklenia.

Kolory

Ciepła ramka