Wydarzenia (zajawki artykułów)

Czym różnią się okna drewniane od plastikowych? - En savoir plus

Wydatek na zakup okien drew­ni­anych w długiej per­spek­ty­wie czasu jest bardziej eko­nom­iczny niż na zakup okien plas­tikowych. Pomimo wyższego nakładu na star­cie, w per­spek­ty­wie czasu oszczędzamy. Da się je poma­lować, naprawić zniszczenia, zmienić niek­tóre ele­menty okuć, można nawet zmienić ich kolor. Okna plas­tikowe w przy­padku ich uszkodzenia, nie są możliwe do naprawy. To samo tyczy się ich odkształcenia.

Czym różnią się okna drewniane od plastikowych? - En savoir plus

Gdzie najlepiej sprawdzają się okna drewniane? - En savoir plus

Okna drew­ni­ane kojarzą się z pon­ad­cza­sowym pięknem i wyjątkowo długą żywot­noś­cią. Nie ma w tym prze­sady, bowiem drewno to mate­riał wyko­rzysty­wany w sto­larce od setek lat. Dziś okna z drewna uznawane są za pro­dukt prestiżowy, który zna­j­duje sze­rokie zas­tosowanie w budown­ictwie. Kiedy warto postawić na okna z drewna i jakie korzyści niesie taki wybór?

Gdzie najlepiej sprawdzają się okna drewniane? - En savoir plus

Czym się kierować wybierając drzwi wejściowe? - En savoir plus

Drzwi wejś­ciowe są wiz­ytówką domu. Oprócz funkcji deko­ra­cyjnych pełnią także inne ważné role, m.in. odpowiadają za izo­lację cieplną budynku. Zami­ast więc decy­dować się na zakup przy­pad­kowych drzwi, lep­iej przeanal­i­zować ich para­me­try tech­niczne i wybrać pro­dukt najlep­szy jakoś­ciowo. Poniższy wpis pomoże ci w pod­ję­ciu decyzji, jakie drzwi zewnętrzne warto mieć.

Czym się kierować wybierając drzwi wejściowe? - En savoir plus

Czym jest nawiewnik okienny i jak działa? - En savoir plus

Naw­iewnik oki­enny, nazy­wany też naw­i­etrznikiem, to dodatkowy ele­ment sys­temu wenty­la­cyjnego okna. Ma postać niewielkiego otworu zabez­piec­zonego spec­jalną osłoną. Niek­tóre mod­ele okien wyposaża się w wywi­etrzniki już w trak­cie pro­dukcji, nato­mi­ast do tych okien, które ich nie posi­adają, można je dokupić i zamon­tować w ościeżnicy. Naw­iewniki nadają się do okien wyko­nanych z różnego rodzaju mate­ri­ałów, w tym z drewna, PCV czy aluminium.

Czym jest nawiewnik okienny i jak działa? - En savoir plus

Z czym wiąże się wymiana okien w domu? - En savoir plus

W więk­szości przy­pad­ków wymi­ana okien w domu podyk­towana jest dąże­niem do uzyska­nia lep­szej izo­lacji ter­micznej i akusty­cznej oraz wzglę­dami este­ty­cznymi. Współczesne tech­nolo­gie pozwalają na pro­dukcję niezwykle szczel­nych i prak­ty­cznych okien nowej gen­er­acji, którymi zastępuje się z reguły pod­wójne drew­ni­ane okna stosowane w budown­ictwie kilka­dziesiąt lat temu. Pro­ces ten wiąże się z poniesie­niem kosztów zakupu okien i ich mon­tażu oraz z pod­ję­ciem szeregu decyzji związanych z orga­ni­za­cją przed­sięwz­ię­cia. Z czym konkret­nie musimy się liczyć, planu­jąc i real­izu­jąc wymi­anę okien w domu?

Z czym wiąże się wymiana okien w domu? - En savoir plus

Jak dobrać parapet do okna? - En savoir plus

Para­pet to ele­ment wyposaże­nia domu, który pod­kreśla charak­ter wnętrza. Oprócz niek­wes­t­ionowanych walorów este­ty­cznych ten niepo­zorny dodatek pełni także funkcje użytkowe. Staw­iamy na nim kwiaty i inne deko­racje, a zna­j­du­jące się pod nim grze­jniki chro­nione są przed kurzem. W dzisiejszym wpisie wyjaś­ni­amy, czym kierować się pod­czas wyboru para­petu do drew­ni­anych okien.

Jak dobrać parapet do okna? - En savoir plus

Podział okien ze względu na okucia - En savoir plus

Oku­cia są inte­gralną częś­cią okna, ponieważ to nimi otwiera się, zamyka i uchyla okna. Nie wszys­tkie oku­cia są takie same, dopa­sowuje się je bowiem do rodzaju okna i poziomu ochrony, który powinny zapew­niać. W dzisiejszym wpisie wyjaś­ni­amy, jakie oku­cia zna­j­dują się w poszczegól­nych rodza­jach okien i czym wyróż­ni­ają się oku­cia w oknach drewnianych.

Podział okien ze względu na okucia - En savoir plus

Okna plastikowe czy drewniane? - En savoir plus

Współczesne okna powinny być nie tylko ozdobą domu, ale i wyposaże­niem funkcjon­al­nym. Jeszcze do niedawna to okna plas­tikowe wybier­ano najczęś­ciej, głównie ze względu na ich niską cenę. Dziś klienci cenią sobie najbardziej bez­pieczeństwo i este­tykę, dlat­ego tak wiele osób decy­duje się na zakup okien drew­ni­anych. Zna­jąc zalety i wady oby­dwu mate­ri­ałów, łatwiej jest pod­jąć decyzję, który surowiec sprawdzi się lepiej.

Okna plastikowe czy drewniane? - En savoir plus

Po czym poznać dobre drzwi antywłamaniowe? - En savoir plus

Drzwi anty­wła­man­iowe są niemal stan­dar­dem w wyposaże­niu domu. Z każdym rok­iem na rynku pojaw­iają się kole­jne nowe tech­nolo­gie, które zapew­ni­ają coraz lep­szą ochronę przed wła­ma­ni­ami. Choć nie ist­nieją zabez­pieczenia nie do sfor­sowa­nia, to im dłużej trwa próba wła­ma­nia, tym więk­sze szanse na jej wykrycie i udarem­nie­nie. Jeśli chcesz kupić drzwi anty­wła­man­iowe i zas­tanaw­iasz się, na co powinieneś zwró­cić uwagę, przeczy­taj nasz wpis.

Po czym poznać dobre drzwi antywłamaniowe? - En savoir plus

Jak wygląda montaż drzwi zewnętrznych? - En savoir plus

Bez praw­idłowo przeprowad­zonego mon­tażu drzwi zewnętrzne nie będą speł­niać wszys­t­kich przyp­isanych im funkcji. Zatrud­ni­a­jąc fachową ekipę mamy pewność, że drzwi wejś­ciowe zostaną dobrze osad­zone. Nie oznacza to jed­nak, iż samodzielny mon­taż nie może być skuteczny. W dzisiejszym wpisie wyjaś­ni­amy, jak krok po kroku pre­cyzyjnie zamon­tować drzwi zewnętrzne.

Jak wygląda montaż drzwi zewnętrznych? - En savoir plus

Paginacja