Wydarzenia (zajawki artykułów)

Czym charakteryzuje się drewno meranti? - En savoir plus

Egzo­ty­czne gatunki drewna są coraz częś­ciej wyko­rzysty­wane do pro­dukcji sto­larki drzwiowej i oki­en­nej, mebli oraz wielu ele­men­tów wykończeniowych. Ich pop­u­larność wynika z połączenia ory­gi­nal­nego wyglądu z doskon­ałymi właś­ci­woś­ci­ami. Drzwi i okna wyko­nane z drewna mer­anti są chęt­nie wybier­ane przez inwest­orów i architek­tów, którzy doce­ni­ają ich atrak­cyjną cenę, rewela­cyjne para­me­try i szla­chetny charak­ter. Z tego wpisu dowiesz się, czym charak­teryzuje się ten gatunek drewna.

Czym charakteryzuje się drewno meranti? - En savoir plus

Jakie drzwi do stylu skandynawskiego? - En savoir plus

Od kilku lat pop­u­larność stylu skan­dy­nawskiego cią­gle rośnie. Wiele osób, które urządzają swoje nowe cztery kąty albo remon­tują stare lokale mieszkan­iowe, decy­duje się na zaaranżowanie wnętrz właśnie w duchu skan­dy­nawskim. Moda na styl skan­dy­nawski wynika z faktu, iż pomieszczenia urząd­zone w ten sposób są przy­jazne dla użytkown­ików. Najważniejszym założe­niem tego stylu jest bowiem połącze­nie wysok­iej este­tyki wynika­jącej z pros­toty, jas­ności oraz funkcjon­al­ności. Prze­by­wanie we wnętrzach urząd­zonych w stylu skan­dy­nawskim wspaniale wpływa na ludzką psy­chikę, gdyż jasne zrównoważone kolory koją zmysły, a proste i funkcjon­alne formy mebli i innych dodatków ułatwiają codzi­enne funkcjonowanie.

Jakie drzwi do stylu skandynawskiego? - En savoir plus

Jak uzyskać dofinansowanie do wymiany okien na energooszczędne z programu Czyste Powietrze 2021? - En savoir plus

Spośród wszys­t­kich funkcji okien, reg­u­lowanie strat ciepła wewnątrz pomieszczeń jest zde­cy­dowanie jedną z najważniejszych. Od para­metrów izo­lacji ter­micznej okien zależy nie tylko kom­fort mieszka­nia w domu, ale również zuży­cie energii cieplnej – energii, która pochodzi w dużej mierze ze spala­nia paliw. Aby zre­dukować zuży­cie energii w pol­s­kich domost­wach, wprowad­zono pro­gram Czyste Powi­etrze. Jak można z niego skorzystać?

Jak uzyskać dofinansowanie do wymiany okien na energooszczędne z programu Czyste Powietrze 2021? - En savoir plus

Jak dbać o okna drewniane, żeby długo cieszyły oko? - En savoir plus

Drew­ni­ane okna są ele­ganckim ele­mentem, który dodaje uroku każdemu budynkowi. Nat­u­ralne drewno zas­tosowane do pro­dukcji sto­larki oki­en­nej prezen­tuje się este­ty­cznie, ociepla­jąc wiz­erunek domu, jest trwałe i odporne na dzi­ałanie wielu czyn­ników zewnętrznych. Jed­nak aby okna wyko­nane z tego szla­chet­nego surowca nat­u­ral­nego wyglą­dały nien­agan­nie i dzi­ałały bez zarzutu, trzeba o nie odpowied­nio dbać.

Jak dbać o okna drewniane, żeby długo cieszyły oko? - En savoir plus

Jak wygląda montaż okien drewnianych? - En savoir plus

Mon­taż drew­ni­anych okien wymaga dużej pre­cyzji i doświad­czenia, dlat­ego najlepiej zle­cić go wyk­wal­i­fikowanym pra­cown­ikom. Będziemy mieć wtedy pewność, że wszys­tkie czyn­ności zostaną praw­idłowo wyko­nane. Nawet jeśli nie mon­tu­jemy okien samodziel­nie, warto wiedzieć, jakie prace wykony­wane są pod­czas insta­lacji okien, ponieważ wiedza ta może się przy­dać w przyszłości.

Jak wygląda montaż okien drewnianych? - En savoir plus

Z jakiego drewna wykonuje się drzwi? - En savoir plus

Zarówno drzwi zewnętrzne, jak i wewnętrzne muszą być odporne na dzi­ałanie wielu czyn­ników, trwałe, este­ty­czne oraz solidne. Najlep­szym mate­ri­ałem na drzwi jest drewno nat­u­ralne, które zapew­nia im najlep­sze para­me­try użytkowe. Rodzaj użytego do pro­dukcji drewna powinien być dopa­sowany do warunków, w jakich będą eksploa­towane oraz funkcji, jakie będą pełnić. Z tego powodu często inne gatunki drewna są stosowane do pro­dukcji drzwi zewnętrznych, a inne do drzwi wewnętrznych.

Z jakiego drewna wykonuje się drzwi? - En savoir plus

Gdzie dobrze będą wyglądać drewniane drzwi w stylu retro? - En savoir plus

Drzwi stanowią jeden z najważniejszych ele­men­tów wyposaże­nia każdego budynku – mieszka­nia, domu, biura. Rynek obfi­tuje w sze­roki wach­larz rozwiązań, różnią­cych się zarówno pod wzglę­dem funkcjon­al­ności i para­metrów tech­nicznych, jak i este­tyki. Na fali sen­ty­mentu za min­ionymi dekadami, dużą pop­u­larnoś­cią zaczy­nają cieszyć się drzwi w este­tyce retro. Gdzie się one sprawdzą?

Gdzie dobrze będą wyglądać drewniane drzwi w stylu retro? - En savoir plus

Charakterystyka drewnianych drzwi zewnętrznych - En savoir plus

Drewno jest surow­cem wyjątkowym i często wyko­rzysty­wanym w budown­ictwie. Drew­ni­ane drzwi zewnętrzne to dziś nie tylko ele­ment deko­ra­cyjny, ale i trwała kon­strukcja o bardzo dobrych para­me­trach cieplnych. W poniższym wpisie wyjaś­ni­amy, czym wyróż­ni­ają się drew­ni­ane drzwi wejś­ciowe i dlaczego warto rozważyć ich zakup.

Charakterystyka drewnianych drzwi zewnętrznych - En savoir plus

Paginacja