Drzwi ramowo-​płycinowe

 • drew­ni­ane przyl­gowe z ościeżnicą reg­u­lowaną, dzięki której ist­nieje łat­wość w dopa­sowa­niu jej do grubości muru, elimin­u­jąc tym samym niedoskon­ałość ościeży.
 • wyko­nane z drewna maho­niowego (mer­anti, sosna, dąb), lite, kle­jone warst­wowo mal­owane far­bami wod­nymi firmy SIKKENS, powierzch­nia dodatkowo wzmoc­niona lakierem poli­ure­tanowym, odpornym na zarysowa­nia. zamki KFV lub NEMEF
 • klamki firmy HOPPE Istambuł
 • zaw­iasy firmy SIM­MON­SWERK w kolorach sre­brnym lub brunatnym
 • uszczelka tłu­miąca hałas firmy PRIMO
 • model opaski do wyboru: prosta, półokrągła lub z listwą ozdobną

przylga

Drzwi pły­ci­nowe

 • drew­ni­ane przyl­gowe z ościeżnicą reg­u­lowaną, dzięki której ist­nieje łat­wość w dopa­sowa­niu jej do grubości muru, elimin­u­jąc tym samym niedoskon­ałość ościeży.
 • opaski i ościeżnice wyko­nanie z litego drewna, skrzy­dła z płyty kanałowej okleinowane okleiną nat­u­ralną wg życzenia Klienta zamki KFV lub NEMEF
 • klamki firmy HOPPE Istambuł
 • zaw­iasy firmy SIM­MON­SWERK w kolorach sre­brnym lub brunatnym
 • uszczelka tłu­miąca hałas firmy PRIMO
 • model opaski do wyboru: prosta, półokrągła lub z listwą ozdobną

Każda z kon­strukcji może być wyko­nana jako bezprzyl­gowa (zli­cow­ana płaszczyzna skrzy­dła i opaski)

bezprzylgowe

Kat­a­log drzwi wewnętrznych